SASSA Grants in 2024: Navigating New Policies and Application Procedures

The South African Social Security Agency (SASSA) continues to play a pivotal role in the provision of financial assistance to millions of South Africans.

In the fiscal year 2024, SASSA’s commitment remains firmly on delivering social grants efficiently and on time. These grants serve as a lifeline for the vulnerable segments of society, including older persons, children, and individuals with disabilities.

People lining up at a SASSA grant distribution center, with officials assisting and distributing grants to recipients. The scene depicts a sense of community and support

Read more

Indlela Yokuthola Umsebenzi eNingizimu Afrika: IziNyathelo Ezicacile NeziSebenzayo

Ukufuna umsebenzi eNingizimu Afrika kudinga umzamo ohleliwe nokusetshenziswa kwemithombo ehlukahlukene yemisebenzi.

Kungakhathaliseki ukuthi umuntu ungumfundi osanda kuthola iziqu, umsebenzi onolwazi, noma ozingela amathuba amasha enkundleni yomsebenzi, ukwenza inqubo yokufuna umsebenzi ibe ngeyokushintshisana nokusebenziseka kubalulekile.

Kukhona izinkundla zokusebenza eziku-inthanethi eziqhuba ukufinyelela kulolu lwazi oludingeka, ezinjenge-Careers24 ne-PNet, ezinikela ngamathuba emisebenzi kubantu abaningi eNingizimu Afrika.

A person browsing a computer with "job search" on the screen, surrounded by a map of South Africa and a list of potential employers

Read more

Ukuqondiswa Okusheshayo Kokuthola Imali

Kwezimali ezisekelweni zaseNingizimu Afrika, amabhange kanye nezinye izikhungo zezimali zinikela ngemalimboleko yomuntu siqu njengesixazululo sezidingo zezimali zabathengi.

Lemali mboleko ihloselwe ukuphatha izidingo ezahlukahlukene, kusukela kwizindleko ezingalindelekile kuya ekugcwaliseni amaphrojekthi akhethekile afana nokuvula amabhizinisi amancane, ukufunda ngaphezulu, noma ukulungisa ikhaya.

A hand holding a personal loan application form with a pen, a bank logo in the background, and a smiling customer representative

Read more

Umshwalense Wemngcwabo eNingizimu Afrika: Isiqondiso Sokuzikhethela Iplan Esifanele

Eminingi imindeni eNingizimu Afrika igcina isibophezele emigomeni yomshwalense wombhedo onikeza ukuthula kwengqondo ngesikhathi sokufelwa.

Umbhedo, njengomcimbi obalulekile wamasiko, ungabiza kakhulu, kodwa ngomshwalense ofanele wombhedo, izindleko zingagcinwa zingabi yinkinga eyengeziwe ngesikhathi sobunzima.

Imikhiqizo yomshwalense wombhedo isikhona ukuze inikeze ukumboza okufanele namafemu anjenge-Sanlam, Capitec Bank, kanye ne-Old Mutual anakho lokhu ukunikeza.

A group of mourners gather under a large tent in a South African village, surrounded by colorful floral arrangements and traditional funeral cover decorations

Read more

Ukuhlaziywa Kwemalimboleko yeCapfin: Ukuveza Izixazululo Zezimali Zamathuba Okudinga Imali Ngokushesha

ICapfin ngumhlinzeki wezinsizakalo zezimali owaziwa ngokunikeza izimalimboleko zomuntu siqu kubantu abadinga usizo lwezezimali. Izimalimboleko zabo zomuntu siqu zingafika ku-R50,000 futhi zenzelwe ukuthi zifinyeleleke futhi zilawulwe kalula ababolekisi. Njengoba igxile ekucaciseni, iCapfin iqinisekisa ukuthi imikhiqizo yayo yemalimboleko iza ngaphandle kwezindleko ezifihliwe, okwenza kube lula kumakhasimende ukuqonda ngokunembile ukuthi ayikhokhela ini. Amakhasimende angaphatha kalula izimalimboleko azo, ngenxa … Read more

Izimalimboleko zeKaelo: Ukubolekisa Okwenziwe Ngokwezifiso Ngamanani Ancintisanayo

Ukuhamba komhlaba wezezimali kungaba yinto enzima, kodwa Izimalimboleko zeKaelo zinikeza intambo yokusindisa kulabo abadinga ukukhuphula kwezimali. Banikeza izinketho zokubolekisa ezifinyelelekayo ezihambisana nezidingo ezahlukahlukene, kungaba ngokwezimo ezingalindelekile noma izindleko ezihleliwe. Ngohlelo lwabo lokufaka izicelo olulula nesikhathi esisheshayo sokuphendula, Izimalimboleko zeKaelo zenza kube lula kubabolekisi ukuthola izimali ngaphandle kokuhlupheka okuvamile. Bazibophezele ekubolekiseni ngendlela efanele, baqinisekisa ukuthi amakhasimende … Read more

AMAQHINGA ESTOKVEL: UKWANDISA ISICELO SEZOMPHAKATHI ENINGIZIMU AFRIKA

Isitokvel singumhlanganisela wesiko laseNingizimu Afrika wokonga noma ukutshalisa imali lapho amalungu akhokha inani elivunyelwene ngalo lemali kufakwe esikwameni esisemthethweni. Umlando wesitokvel uqala kusukela ekuqaleni kwenkulungwane yama-19 futhi kusukela ngaleso sikhathi saba yingxenye yenhlalo yaseNingizimu Afrika. Sisebenza njengesiko lesizinda semali lapho amalungu angedibanisa izinsizakalo zawo ezinhloso ezahlukahlukene ezifana nokuthengela izinto eziningi, imicimbi yomphakathi, noma ukusiza ngokwezezimali. … Read more

Stokvel Strategies: Maximising Community Savings in South Africa

A stokvel is a traditional South African savings or investment society in which members regularly contribute an agreed-upon amount of money to a central fund. The origins of stokvels date back to the early 19th century and they have since become ingrained in South African culture.

They serve as an informal financial institution where members can pool resources for various purposes such as bulk purchasing, social events, or providing mutual financial support.

A group of people sit in a circle, exchanging money and documents. A sense of camaraderie and collaboration is evident as they discuss their financial contributions and future plans

Read more

How to Write a CV: Your Step-by-Step Guide to Professional Success

A curriculum vitae, commonly referred to as a CV, is a detailed document highlighting an individual’s professional and academic history. It serves as a comprehensive platform for job seekers to present their qualifications, work experience, education, skills, and accomplishments.

Unlike a resume, a CV is often lengthier and more thorough, customarily used when applying for positions in academia, research, or areas where specialised knowledge and expertise are crucial.

A desk with a laptop, notepad, and pen. A "CV" title at the top of the page. Bullet points and sections for education, experience, and skills

Read more

The Best Side Hustles in South Africa: Lucrative Opportunities for Extra Income

In South Africa, side hustles have become an innovative response to the dynamic economic landscape, offering individuals the chance to earn extra income and develop entrepreneurial skills.

With the rise of digital platforms and the growing entrepreneurial spirit, South Africans are increasingly engaging in diverse side activities, ranging from professional services to creative ventures.

These pursuits not only supplement primary incomes but also allow for the exploration of personal interests and passions.

A bustling marketplace with vendors selling crafts, produce, and homemade goods. People are engaged in lively conversations while browsing the various stalls

Read more