Wena le Ditšhelete tšaGagotšaThušo ya Leago

Matseno Thušo ya Leago ke phetišetšo ya letseno ye e lego ka sebopego sa ditšhelete tša thušo ya leago ye e fiwago ke mmušo. Ditšhelete tša thušo ya leago e ra ditšhelete tša mphiwafela tše di lefšago ke Sehlongwa sa Tšhireletšo ya tša Leago sa Afrika Borwa e lego: ditšhelete tša thušo tša bogolofadi; ditšhelete … Read more