Wena neziBonelelo zakho

Intshayelelo Uncedo lwezentlalo kukudluliselwa kwengeniso ngohlobo lwezibonelelo ezinikezelwa ngurhulumente. Isibonelelo sezentlalo sibhekiselela kwizibonelelo ezihlawulwa yiArhente yoKhuseleko lweNtlalo yoMzantsi Afrika, oko kukuthi, isibonelelo sokukhubazeka; isibonelelo sabantu abadala nesibonelelo samagqala emfazwe; isibonelelo somntwana okhuliswa ngabazali abangengobakhe; isibonelelo sokuxhomekeka ngokokhathalelo; isibonelelo senkxaso yomntwana kunye nesibonelelo sokuncedisa. Ukusukela ngomhla woku-1 kuEpreli ka-2006, uxanduva lokulawulwa, ukuphathwa nokuhlawulwa kwezibonelelo zoncendo lwezentlalo … Read more