Isicelo Sokuphikisa i-SASSA: Indlela Yokwenza Nendlela Eqhutshwa Ngayo

Izicelo eziningi zakwa-SASSA, okuyi-South African Social Security Agency, zizokwenqatshwa ngezizathu ezihlukene kanti labo abangavumelani naleso sinqumo banezindlela zokuphikisa isinqumo ngokusemthethweni. Uma isicelo sakho se-COVID-19 SRD (Social Relief of Distress) sinqatshwe, unelungelo lokufaka isikhalazo ku-Independent Tribunal for Social Assistance Appeals. Kufanele leli cala lenziwe phakathi kwezinsuku ezingama-30 kuya kwengama-90 emva kokwaziswa ngenqatshwa.

A vibrant garden with colorful flowers and lush greenery, with a gentle breeze blowing through the scene

Ukubaluleka kwale nqubo akumele kubukelwe phansi ngoba ibeka ingqikithi yelungelo lokuphikisana nezinqumo ezingase zibe nomthelela ekuphileni kwabantu. Ubuningi balokhu kwenqatshwa kungabathinta kabi labo abathembele kule mishwalense yokuphepha komphakathi ukuze benze izidingo zabo zansuku zonke. Ukwazi ukuthi ungakwenza kanjani ukufakaza isikhalazo, isikhathi esifanele sokwenza lokhu, kanye nezinsizakusebenza ezidingekayo ukuze umuntu aphumelele yilona lungelo lokuqala.

Imiyalelo yohlelo lokufakaza isikhalazo kanye nesimo sohlelo lungatholakala kusayithi le-SASSA ngokusemthethweni, okuqukethe izinyathelo ezidingekayo kanye nemininingwane yezokuxhumana. Inqubo yokuqinisekisa ubuqiniso bezicelo kanye nokunikeza amandla kubafakizicelo ukuphikisana nezinqumo ezingalungile, kuyingxenye ebalulekile yokuqinisekisa ukuthi izinsiza zomphakathi zinikezwa ngobulungiswa nangokufanele.

Ukufaka Isicelo Sesibonelelo Somphakathi

Lapho abantu bedinga ukufaka isicelo sesibonelelo somphakathi, ukwazi izidingo zokufaneleka kubalulekile. Lesi sinyathelo siqinisekisa ukuthi inkqubo yabo yohlelo lwesibonelelo iyaqondakala futhi ingenziwa ngendlela efanele.

Izidingo Zokufaneleka Kwesibonelelo

  • UbuNtu: Isicelo sesibonelelo somphakathi sifuna inombolo ye-ID esemthethweni ukuqinisekisa ubunikazi bomfakisicelo.
  • Impahla Yokuhlola (Means Test): Kufanele kutholakale ukuthi imali engenayo yomfakisicelo ayidluli umkhawulo wokuhlola impahla ukwamukela usizo lwesibonelelo.
  • Imininingwane Efanele: Lapho umuntu efaka isicelo, kumele ahambise imininingwane esekelayo edingekayo, njengobufakazi bemali engenayo nokunye.
  • Isivivinyo Sokufaneleka: Ngaphambi kokwamukela isibonelelo, abafakisicelo kufanele bahlangabezane nezidingo zokufaneleka ezibekiwe yinhlangano ye-SASSA.
  • I-PIN yokuqinisekisa: Kudingekile ukufaka i-PIN ekhethekile lapho kuqinisekiswa isicelo nesikhathi sokuphinda ufake isicelo sesibonelelo esilahliwe.
  • Ukuphinde Ufake Isicelo: Uma isicelo sesibonelelo siqale salahliwa, awukapheli amathuba; ungaphinde ufake isicelo ngaphansi kwezimo ezithile.

Inqubo Yokuphikisa Isinqumo

Inqubo yokuphikisa isinqumo ivumela labo ababhekene nokwenqatshwa kwesicelo sabo se-SASSA isibopho sokucela ukubuyekezwa. Lokhu kungenzeka uma umuntu ekholelwa ukuthi ukwenqatshwa akwenziwanga ngendlela efanele noma kunobufakazi obusha obungahambisa isinqumo ngakwesinye isikhundla.

Ukubuyekezwa Nokulinganisa Kwesinqumo

Uma isicelo se-SASSA sinqatshiwe, isigaba sokuqala senqubo yokuphikisa yiso ukubuyekezwa kwesinqumo. Lapha, umuntu ocele umhlomulo uyacelwa ukuthi anikezele ubufakazi obengeziwe ukusekela isicelo sakhe. Inkqubo ihlaziya ifayela lakho ngokusekelwe kubufakazi obusha obunikezwa. Lesi sigaba singaphansi kokubhekisisa kweqembu lezichibiyelo ezingase zibe nabantu abanjengezisebenzi zenhlalakahle ezigunyaziwe. Kudingekile ukuthi ukuphikisa kwenziwe zingakapheli izinsuku ezingama-90 kusukela usuku lwesinqumo sokuqala sokwenqatshwa.

Ukunikezwa Kwesikhathi Nezinhlinzeko Ezidingekayo

Ngesikhathi ukulinganisa kwesinqumo kuyaqhubeka, kubalulekile ukuthi zonke izinqubo kanye nemihlahlandlela ye-SASSA zilandelwe. Izinqumo zenziwa phakathi kwesikhathi esinqunyiwe, siphoqa amakomidi asekuphikisweni ukuthi aphendule ngesikhathi esifanele. Inqubo yokuphikisa ye-SASSA idinga ukuthi izicelo zokuphikisa zifakwe ngendlela efanele, zihlangabezane nayo yonke imigomo ebekwe phansi, futhi zilandelwe ngenqubo efanele yokubuyekezwa ukuqinisekisa ukubhekwa okuphindelela kwesinqumo esenziwe.

Ukubheka Isimo Sokuphikisana Nesinqumo

Abafake izicelo ze-SASSA abangajabulile ngokwenqatshwa kwesicelo sabo banenketho yokwenza isicelo sokuphikisana nesinqumo. Le nqubo ilawulwa nge-online portal ye-SASSA noma nge-call centre yabo.

Ukusetshenziswa Kwe-Online Portal Ne-Call Centre

Abafake izicelo bangakwazi ukuphikisana nezinqumo zakwa-SASSA ngokusebenzisa i-online portal. Inqubo eku-inthanethi ihlukaniswe ngokucacile, etholakala esigabeni sesi-SASSA website. Abafake izicelo kufanele bahlinzeke ngenombolo yocingo abayisebenzise ngesikhathi benza isicelo, okuyisinyathelo esiyisisekelo sokuthola izibuyekezo ngesimo sesicelo sabo. Ukuhlolwa kwesimo se-SASSA status kungatholakala eku-inthanethini ngokuchofoza nje kanye.

Ukusebenza Kwamahhovisi Esezifunda

Amahhovisi ezifunda awe-SASSA nawo angasetshenziswa ekulandeleleni inqubekela phambili yesicelo sokuphikisana. Uma isicelo siklanyelwe kabusha, umenzi wesicelo uzothola izindaba ngokuphathelene ne-SASSA appeal outcomes. Amahhovisi anikeza usizo olwengeziwe kanye nolwazi oluncane nge-phone number yabo echazwe kwi-website yabo noma ngqo kwi-SASSA call centre.

Ukukhokhelwa Kwesibonelelo

Ukukhokhelwa kwesibonelelo sikaSASSA kubalulekile ekunikezeni usizo lwezezimali kubantu abadinga kakhulu. Le nqubo iqinisekisa ukuthi imali yesibonelelo isatshalaliswa kahle futhi kufinyelela kubantu abalungile.

Ukubhekana Nezinselelo Nokubambezeleka

Abaxhasi beSASSA babhekene nezinselelo ezihlukahlukene ezibandakanya ukubambezeleka okungahle kwenzeke ngesikhathi senqubo yokukhokhelwa kwesibonelelo. Izikhungo zeSASSA zingase zivalwe ngezikhathi ezithile ngenxa yezimo ezingalindelekile, okuholela ekubambezelekeni kokukhishwa kwemali yesibonelelo. Uma umuntu ebona ukuthi isicelo sakhe sesibonelelo sinenkinga noma sivaliwe, ubelulekwa ukuthi agcwalise ifomu lesicelo lokuphikisa ukuze athole ukucaciswa ngokwenqubo yokukhokhelwa kwesibonelelo.

Okwezimali zeSASSA ezihlinzekwa njengosizo lwezezimali, zikhona izinhlelo ezithize ezifana ne-COVID-19 SRD (Social Relief of Distress) ezisetshenziswa ukweseka labo abathintekile yimiphumela yezomnotho yegciwane. Uma isicelo somuntu senqatshelwe futhi efuna ukwenza ukuphikisa, kufanele akwenze lokho kungakapheli izinsuku ezingamashumi ayisishiyagalolunye (90) ukusuka osukwini lwesaziso senqatshelo. Ukulibala noma ukungazi kwabafakizicelo ngezikhathi ezibekiwe kungaholela ekulahlekelweni kwethuba lokuthola usizo lwezezimali olubalulekile.

Kubalulekile ukuthi abafakizicelo bahlale benolwazi lwakamuva ngezinqubo zokukhokha kanye nokuthi bangalugcina kanjani usizo lwabo lwezezimali. Ukuhlaziywa kwesimo sesicelo kanye nolwazi olubalulekile kungatholakala ngokuvakashela iwebsite yokuqinisekisa isimo yeSASSA uma kunezindlela ezishintshile noma ukubambezeleka okusha okukhona.

Leave a Reply