Isicelo se-SASSA se-R350: Indlela Yokufaka Isicelo Ngempumelelo

Izicelo ze-SASSA ze-R350 zakhiwe njengendlela yokunikeza usizo lwezezimali kubantu abangatholi mali eNingizimu Afrika ngesikhathi sobhubhane i-COVID-19. Lolu hlelo, olubizwa ngokuthi yi-Social Relief of Distress (SRD) grant, luhloselwe ukunikeza ukwesekwa kwezimali kwabahlali ababhekene nezinselelo zokungabi nabudlelwane noma umsebenzi. Le granti ifinyelela kubantu abangasebenzi futhi abangatholi zinye izinhlobo zokusizakala komphakathi noma usizo lwezezimali oluvela kuhulumeni.

People waiting in line outside a government building, holding paperwork and looking anxious. A sign reads "SASSA application for R350."

Ukuze umuntu afake isicelo se-SASSA R350 grant, kumele kube yisakhamuzi saseNingizimu Afrika, sibe ningi noma iliphi uhlobo lwezibonelelo zikahulumeni. Ukuze athole ukwesekwa, kazulu okufakayo kumele ageze amandla okuziphilisa futhi angatholi mali engenayo yonke. Ukufaka isicelo salo msebenzi, amakhasimende angavakashela iwebhusayithi ye-SASSA SRD bese egcwalisa ifomu lesicelo ku-inthanethi.

Le nkqubo yezibonelelo zenhlalo yenzelwe ukunikeza usizo ngalesi sikhathi sokuqhekeka kwezomnotho nokunyuka kwemisebenzi enomthelela wobhubhane. Abafakizicelo bangalindela impendulo ngokusebenzisa izinhlu zokuhlola nokulandelela inqubekelaphambili yezicelo zabo zesibonelelo se-SRD ngokusebenzisa iwebhusayithi ye-SASSA noma amanye amapulatifomu aku-inthanethi anikezwa uhulumeni waseNingizimu Afrika.

Izidingo Nokufaneleka

Kulesi sigaba, sizobheka izidingo zokufaneleka ezithile zohlelo lwe-SASSA R350 Grant. Lokhu kubandakanya izidingo zamaSouth African citizens, abokufika abanamaphepha asemthethweni kanye nezakhamizi ezifanele ukuthola izibonelelo zikahulumeni.

Izakhamizi ZaseNingizimu Afrika neePermiti Eziqondile

Izakhamizi zaseNingizimu Afrika ezifake isicelo sokuthola i-R350 grant kumele zibonise inombolo yabo yobuzwe. Abafake izicelo kumele bengekho emsebenzini futhi babonise ukuthi abanazo ezinye izindlela zemali – okubizwa nge-“insufficient means” noma “unemployment”. Ngaphezu kwalokho, abafake izicelo abanazo izibonelelo zikahulumeni ezinye.

 • Ubuzwe: Kufuneka ibe uMzansi Afrika nge-ID esemthethweni.
 • Isimo Sengqesho: Kufanele abe engenayo, akasebenzi.
 • Imininingwane Yasebhange: Kuningi lapho kufanele unikeze imininingwane yasebhange ukuthi u-SASSA angakwazi ukukhokha isibonelelo.

Ukufaneleka Kwababaleki Nabafuna Ukukhosela

Abokufika abasebenzisa ama-asyulum-seekers permits namanye ama-permits asemthethweni bangafaka isicelo sale nhlawulo enhlalakahle uma behlangabezana nemibandela eqondile ye- means test. Lokhu kuvula umnyango kokufaneleka kubabaleki nabafuna ukukhosela abahlala eNingizimu Afrika.

 • I-Permit Yokukhosela: Kudingekile ukuthi babe nayo ivumelekile.
 • Izidingo Zemali: Ama-permits aqondile awavumi ukuthi umuntu abe nenzuzo enye.

Izinqatshwa Zamanje kanye Nevuliwe

Izicelo ziyavunywa ngokusekelwe ekubeni nezidingo ezithile njengokungabi nayo imithombo yemali enganele. Umuntu okade athola i-R350 grant akavunyelwe ukufaka esinye isicelo uma imali engenayo ingacacile. Izinqatshwa zabahlali abaphermanente nazo zibalwa, inqobo nje uma zihlangabezana nezidingo ezifanayo.

 • Ukuhlola Izidingo: Kufanele kuqinisekiswe ukungabi nayo imithombo yemalli.
 • Ukuqhubeka Kwenhlawulo: Kufanele ukuthi izimo ezingaholela ekwamukelweni kokunye okukhokhelwayo zihlale zibukezwa.

Inqubo Yokufaka Isicelo

Ukuze uthole isibonelelo se-SASSA R350, umenzi-sicelo kumele ahambe ngezinyathelo ezithile online. Le nqubo ifaka ukubhalisa kanye nokufaka imininingwane eyimfihlo, nokugcwalisa inqubo yokuqinisekisa.

Ukubhalisa Online

Ukuqala inqubo, kumele ubhalise ku-website ye-SRD usebenzisa inombolo yakho yeselula. Uzothola i-OTP (One Time Pin) ngesms ukuze uqinisekise ukuthi yiwena ngempela ofaka isicelo. Kumele faka le number ye-OTP kusayithi ukuphetha ubhalisela online.

Ukufaka Imininingwane Eyimfihlo

Emva kokubhalisa, umenzi-sicelo kumele afake lonke ulwazi lwakhe lwemfihlo kumazisi abo okufaka isicelo. Lokhu kufaka phakathi imininingwane ngabakwaziyo ukutholakala kanye nezinketho zokukhokhelwa okufanele, ngokwesibonelo ulwazi lwasebhange. Kubalulekile ukuthi ulwazi olufakiwe lubaluleke, lujwayelekile kanti futhi olwakamuva.

Isiqinisekiso kanye Nezimpendulo

Ngemuva kokufaka isicelo, umenzi-sicelo kumele ahlale ebheka isimo sesicelo sabo ngokusebenzisa i-SASSA status check. Uma kudingeka, umenzi-sicelo angakwazi futhi ukubuyekeza ulwazi lwakhe uma izimo zabo zezimali zishintsha. Umenzi-sicelo uzothola umyalezo wokuqinisekisa uma sesihanjisiwe isicelo sakhe.

Kulabo abavela emazweni angaphandle, njengezimbangi noma ababaleki, kunesigaba esikhethekile ku-srd website sokufaka isicelo kusetshenziswa inombolo yefayela labo yokubhaceka noma ikhadi lemibhalo yezokuvakasha elikhethekile.

Indlela Yokukhokha

Ukuqonda indlela yokukhokha ye-SRD R350 Grant kubalulekile ekubhekeleleni ukulawulwa kahle kwemali yesibonelelo. Le nqubo iqinisekisa ukuthi izimali zifinyelela kubamukeli abafanelekile ngesikhathi futhi ngendlela ephephile.

Izinketho Zasebhange

Ukuhlinzekwa kokukhokha kusetshenziswa izinketho zasebhange kuvumela abamukeli ukuthi bathole izibonelelo zabo ngqo kuma-akhawunti abo asebhange. Abamukeli kudingeka bafake imininingwane yasebhange efanele, ehlanganisa igama lebhange, inombolo ye-akhawunti, kanye nekhodi ye-branch lapho befaka isicelo se-SRD R350 Grant. Kuyadingeka nokuthi le mininingwane ihlolwe futhi iqinisekiswe yi-Department of Home Affairs ukuqinisekisa ukuphepha kwemali.

Ukuphathwa Kwezimali Zesikhashana

Kungase kudingeke ukuthi abanye abamukeli bathole izimali zesikhashana ngenxa yokulibaziseka noma izinkinga nge-akhawunti yasebhange. Kulokhu, izikhungo ezifana ne-Pick ‘n Pay zingasebenza njengendawo yokuhoxa kwemali, lapho abamukeli bekhipha khona imali ngokusebenzisa i-Payment ID ehlukile eyabona ngukuthi izimali zidluliselwa komuntu ofanele.

Ukukhokhelwa Kwemali Engenayo kanye Nezinye Izindlela

Kwezinye izimo, abamukeli bangase bathole izibonelelo ngaphandle kokusebenzisa imininingwane yasebhange. Lezi zindlela zingafaka phakathi ukusetshenziswa kwezinhlelo zezimali ezisukela kuma-UIF payments kanye nokukhokhiswa kwemali engekho yebhange. Kuzo zonke izindlela, iqiniso lokuthi umuntu uyafaneleka ukwamukela i-COVID SRD Grant noma SRD R350 Grant kumele kube kucace bha futhi kuvivinywe ngokufanele.

Ukusebenza KweSRD kanye Nokuvuselela

Isigaba esibheka indlela yokusebenzisa kanye nezinqubo zokuvuselela i-Social Relief of Distress (SRD) kubantu abafana nababaleki, abafuna ukukhosela, kanye nabaphathi bezimvume ezikhethekile. Izinhlaka ezifana ne-South African Social Security Agency (SASSA) ne-Department of Home Affairs zisebenza ngokubambisana ukuphatha lezi zinqubo.

Ukuphikisana kanye Nezimo Zokubuyisela

Uma isicelo seSRD sinqatshiwe, abafake izicelo banethuba lokufaka isiphikiso. Bayacelwa ukuthi basebenzise i-WhatsApp line yeSASSA noma i-website yabo ukuthola izinyathelo ezifanele. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukubheka ukuthi imininingwane yabo igcinwe isesimanjemanje nedatha yabo ihlola isesimweni esifanele kuhlelo lwe-Department of Home Affairs.

 • Ukungeniswa Kwezicelo Zokuphikisa: Kwenziwa online.
 • Imibandela Yokuphikisa: Kubalulekile ukuthi abafaka izicelo babe nombono oqondile wokuthi kungani bethi inketho yokwaliwa ibingekho efanele.

Ukufakwa Kabusha kanye Neqiniso Lokwahlulekwa

Uma umfakisicelo ezwa ukuthi isimo sakhe sesivele sashintsha ngemva kokwahluleka, anga phinda afake isicelo. Ababaleki, abafuna ukukhosela, nabaphathi bezimvume ezikhethekile badinga ukuqinisekisa ukuthi bafaka izicelo ngokuhambisana nemibandela yebhajethi ye-SRD yokwelula isikhathi sokusebenza kwayo. Ngokunjalo, umhloli wokuhlola waseNyuvesi yaseNingizimu Afrika angasebenzisana nezinhlangano ezinjengo-National Student Financial Aid Scheme (NSFAS) ukuqinisekisa ukuthi abafundi abafanelekayo bafinyelela kwi-SRD.

 • Inqubo Yokuvuselela: Kufanele ifakwe kwi-website ye-SASSA.
 • Ukubheka Isimo Sesicelo Sokuvuselela: Sebenzisa isimo sesicelo ukulandelela inqubo.

Amaqiniso okukhishwa:

 • Ukubaluleka Kokuhlola Imibandela Yezicelo: Kubalulekile ukuvuselela imininingwane yabo ukuze kufaneleke esicelweni.
 • Isikhathi Sokuhlola Sesicelo: Isexwayiso sokugwema ubugebengu nokuhluleka komfakisicelo kumele kubhekwe.

Leave a Reply