Sassa SRD Amaphuzu Abalulekile: Indlela Yokufaka Isicelo Nokuthola Izibonelelo

Kubalulekile ukuqonda ukuthi uhlelo lwe-Social Relief of Distress Grant (SRD Grant), oluphethwe yi-South African Social Security Agency (SASSA), luyisibonelelo sezimali esihloselwe ukuhlinzeka ngosizo kubantu baseNingizimu Afrika abasebunzimeni. Lesi sibonelelo senzelwe labo abaneminyaka ephakathi kuka-18 no-60, abangenayo imithombo efanele yezimali, abangamukeli zibonelelo zikahulumeni, abangafaneleki noma abanikeli ku-Unemployment Insurance Fund (UIF), futhi abangasebenzi.

A serene forest clearing with a bubbling stream and dappled sunlight filtering through the trees

Isibonelelo se-SRD sikhonjwe njengesinyathelo sesikhashana ukuze sisize labo ababhekene nenzuzo yezomnotho ngenxa yemiphumela yobhubhane lwe-COVID-19. Uhlelo lubuyekeziwa njalo ukuqinisekisa ukuthi luhambisana nezidingo zomphakathi kanye nomthetho kazwelonke, njengoba kusho indawo yesard sassa, ephinde inikeze imininingwane mayelana nokufaka isicelo noma ukuvuselela isicelo esivele sikhona se-SRD.

Ngenhloso yokwenza lohlelo olubalulekile lufinyeleleke kalula, i-SASSA inikeza amapulatifomu ahlukahlukene okuthi abantu bafake izicelo zabo, bahlaziye imininingwane yabo, noma bathole izibuyekezo ngokukhokhelwa kwabo. Kunemithetho ethile okumele ilandelwe ukuthola isibonelelo, njengoba kuchaziwe ekuhlinzekweni kolwazi oluku-webhusayithi ye-SASSA COVID-19 SRD Grant kanye nelolunye ulwazi oluvela kuwebhusayithi kahulumeni waseNingizimu Afrika olumaqhinga we-coronavirus COVID-19. Isibonelelo sikhishwa ngezindlela ezihlukene zokukhokha, kanti abafakizicelo kumele baqinisekise ukuthi bayahlangabezana nezidingo ezibekiwe ukuze bazuze.

Imibandela Yokufaka Isicelo Se-SRD

Ukufaka isicelo se-Social Relief of Distress Grant (SRD Grant) kudinga ukuhambisana nemibandela ethile. Lesi sibonelelo senziwa njengosizo olwesikhashana kubantu ababhekene nezimo zokuntuleka kwezimali noma izinhlekelele.

Dokhumenti Yobunikazi Nezinye Izidingo

Abantu abafaka isicelo kumele banikeze idokhumenti yobunikazi evalidi. Kufanele futhi bahlinzeke ngobufakazi bokuthi abanazo ezinye izindlela zemali ezanele. Izidingo zibandakanya:

 • Ubufakazi bokubhalisa kwezokuFika eNingizimu Afrika, uma kungewona umNingizimu Afrika.
 • Inombolo yokuphepha komphakathi yabafaka izicelo ngokusemthethweni.

Izinqubo Zokufaka Isicelo

Ukufaka isicelo, umuntu kumele aqedele ifomu lokufaka isicelo elisemthethweni le-SRD. Inqubo ingaba:

 1. Ukufaka isicelo online nge-website noma nge-platform ye-WhatsApp.
 2. Ukuqinisekisa imininingwane yokuxhumana nokuvuma ukunikeza ulwazi oluceliwe.

Izimo Eziholela Ekuphathweni Kwesicelo

Isicelo se-SRD sizophathwa uma:

 • Umfakisicelo engenazo ezinye izindlela zezimali kanye nezibonelelo zomphakathi.
 • Bungekho ubufakazi bokuthi umfakisicelo uyakudinga ukunikwa izinzuzo ze-UIF (Unemployment Insurance Fund).

Ukusekela Nokuvikela Umphakathi

Isibonelelo se-SRD sinikezwa ngenhloso yokweseka umphakathi ongatholi esinye isibonelelo futhi okhungethwe izimo ezingalindelekile zezimali noma izinhlekelele. Lapha, ukuqonda kokuthi:

 • Isibonelelo sihlose ukusiza ababengabazi kanye nabanezimo ezifana nokukhubazeka.
 • Kubalulekile ukugcwalisa zonke izidingo ezicelwe ukuvikela izinsiza zentsha yezizwe futhi kuqinisekiswe ukuthi usizo lufika kubafanelekile.

Izindlela Zokusiza Ngokwezomnotho

Le ngxenye yombhalo igxile ezinhlelweni ezisiza abantu ngokwezomnotho ngezindlela ezahlukene, kusuka ekusizeni ngemali enguquko kuye ekusizeni ngokudla nangokwelashwa. Uhulumeni wenza imizamo yokwesekela labo ababhekene nobunzima bezomnotho ngezindlela ezibonakalayo nezisebenzayo.

Ukusiza Ngemali Enguquko

Uhulumeni wenza izinhlelo ezihlinzeka ngosizo lwemali lokuqondisa izimo ezithile. Lokhu kungahlanganisa izinguquko ezifana nezibonelelo zemali ezikhokhelwa abantu abahlwempu noma labo abangakwazi ukuziphilisa ngenxa yezimo ezehlukene. Izinhlelo zihlanganisa izibonelelo zikahulumeni ezahlukahlukene, okubalwa kuzona izibonelelo zabantu abadala, izingane, kanye nabakhubazekile.

 • Izibonelelo zezimali: Ukunikeza imali eqondile kwabafanelekayo.
 • Ama-voucher: Ukuhlinzekwa kwama-voucher angasetshenziswa ukuthenga izimpahla ezithile.

Ukusiza Ngokudla Nangokwelashwa

Kuyaqhubeka futhi nokwesekwa ngokudla nokwelashwa kulabo abaswele noma ababhekene nezinselelo zokuthola ukudla okwanele nokunakekelwa kwezempilo. Uhulumeni weseka abantu ngephakethe lokudla (food parcel), lapho kufakwa khona ukudla okuyisisekelo, kanye nezinsizakalo zokunakekelwa kwezempilo ukuthuthukisa impilo yabahlali.

 • Ama-food parcels: Ukudla okuyisidingo sosuku olunikezwa mahhala.
 • Izinkinga zezokwelashwa: Ukunikezelwa kwezinsizakalo zezempilo eziyisisekelo.

Ukuqhubeka Ne-COVID-19 Nokulandela

Ngesikhathi somnotho obunjwe ubhubhane lwe-COVID-19, uhulumeni waseNingizimu Afrika uphendule ngokwethula Uxhaso Lwezimali Olukhethekile Lwe-COVID-19 (SRD Grant). Lolu xhaso luyingxenye yemizamo yokuseka abantu abathintekile ngokwezimali ngenxa yalolu bhubhane.

 • Izidingo Ze-COVID-19 SRD Grant:
  • Ububanzi: Abantu abangasebenzi futhi abangafake izicelo kwezinye izibonelelo zikahulumeni.
  • Imali Elinikezwa: R350 ngenyanga.
  • Isikhathi: Sinqunywe ngokwesimo sezempilo sikazwelonke.

Kubalulekile ukuthi abafakizicelo bawafunde amagama nemiqathango yokufaka isicelo bese befaka isicelo ngendlela efanele. Bangenza njalo online noma ngokusebenzisa izindlela zokuxhumana ezibekwe yisikhungo se-SASSA.

Uma sekuvunyiwe uxhaso, inkokhelo yenzeka njalo ngenyanga. Abazuzi banenketho yokuthola izimali zabo nge-akhawunti yasebhange, ngezindlela zokukhokha ezidijithali, noma ngokukhokhelwa esikhungweni sokukhokha esivunyelwe.

Ngaphezu kwalokho, uma isicelo senqatshiwe noma kube nezinkinga ngokukhokhwa, abafakizicelo banethuba lokufaka isikhalazo. Uhlelo lokuphikisana nenqubo luyindlela yokuvikela amalungelo abazuzi futhi luqinisekisa ukuthi izinqumo zenziwa ngokubona.

Kubalulekile ukugcina imininingwane yabafakizicelo iqondile futhi ivuselelwe ukuze kube lula ukulandelela izicelo nemibandela ethile yoxhaso lwemali. Uhlelo luphinde luqinisekise ukuthi imali yabelwa ofanele, futhi izinkokhelo zenziwa ngesikhathi.

Njengoba ubhubhane lusaqhubeka, ukuhlaziywa kwemigomo yoxhaso kunika ithemba lokuthi abantu baseNingizimu Afrika bazokwazi ukuthola usizo oludingekayo ukuze baqhubeke nezimpilo zabo.

Leave a Reply