Isimo Sokuhlola se-SASSA: Ukuqondisa Okugcwele

Sassa inikeza uxhaso nge-R350 Social Relief of Distress Grant ukuze isize abantu baseNingizimu Afrika abangasebenzi noma abanemali enganele ngesikhathi se-COVID-19. Umuntu odinga ukubheka isimo sesicelo sakhe, angafaka inombolo yabo kamazisi waseNingizimu Afrika kanye nenombolo yomakhalekhukhwini kuwebhusayithi ka-Sassa ukuze aqinisekise ukuthi usemthethweni yini lokhu kanye nokuthola izibuyekezo ngokufakwa kwesicelo sakhe.

A computer screen displaying a "sassa status check" with a loading icon

Abafaka izicelo bayakhuthazwa ukuthi banikeze u-Sassa inombolo yocingo lapho benganikezwa khona impendulo ngesimo sesicelo sabo. Kuyinto ebalulekile futhi engadingeki esivumela i-Sassa ukuthi ikwazi ukuxhumana nabafakizicelo mayelana nesimo sesicelo sabo. Ngemuva kokufaka lesi simo esithile sabafakizicelo, kuzovela izibuyekezo zesimo sabo kanye nezinsuku zokukhokha.

Iwebhusayithi ka-Sassa iphinde inikeze ulwazi mayelana nesimo sokucabanga kabusha kusuka ngo-May 2020 kuya ku-March 2022. Lokhu kusiza kulabo abafisa ukufaka isicelo sokucabanga kabusha mayelana nokwaliwa kwabo kule nkathi edlule.

Ukwaziswa kwe-SASSA

Ukwaziswa kwe-SASSA kubalulekile kubantu baseNingizimu Afrika, ikakhulukazi labo abathembela kumalungelo nakwizibonelelo zenhlalakahle. Okulandelayo kuchaza ngamakilasi ahlukahlukene amalungelo esewonke esamanye, kanye nendima ebambekayo ye-SASSA ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19.

Izinhlobo ze-Grants

ISouth African Social Security Agency (SASSA) inikeza uhla lwemali mboleko yezingane, abadala, kanye nalabo abakhubazekile. Nazi ezinye izibonelelo:

 • Umhlomulo Wabantwana (Child Support Grant)
 • Umhlomulo Wabantu Abadala (Old Age Grant)
 • Umhlomulo Wokukhubazeka (Disability Grant)
 • Umhlomulo Wokukhulisa (Foster Child Grant)

Kunezinye izibonelelo ezenzelwe ukusekela abantu ezingozini zokuntula ukudla kanye nezinye izimo ezibucayi, njenge-Social Relief of Distress (SRD) grant.

Indima ye-SASSA Phakathi ku-COVID-19 Pandemic

Ngesikhathi sobhubhane we-COVID-19, i-SASSA yethule uhlelo olukhethekile olaziwa ngokuthi yi-SRD grant, okuhloswe ngalo ukusekela abantu abangasebenzi futhi abanazo ezinye izindlela zemali engenayo. Lolu hlelo lusiza ekunciphiseni umthelela wezomnotho obangelwe yilolu bhubhane, luqinisekisa ukuthi abantu abaswele baphila ngendlela efanelekile ngesikhathi senhlekelele yezempilo yomphakathi.

Ukufaka Isicelo se-Grant

Uma umuntu efuna ukufaka isicelo somzuzwana wamagranthi avela e-SASSA, ziningi izindlela azokhetha kuzo ezihlanganisa ukusebenzisa i-intanethi, uhlelo lokusebenza lwe-Moya, i-WhatsApp, i-call center, noma ukuvakashela ihhovisi le-SASSA ngokomzimba.

Ukubhalisa Online

Ukubhalisa isicelo sakho se-grant kwi-intanethi, vakashela iwebhusayithi ye-SASSA bese ulandela izinyathelo ezilula. Uzodinga ukuhlinzeka ngenombolo yakho yomazisi yaseNingizimu Afrika kanye nenombolo yocingo oluyinhloko olusetshenzisiwe ngesikhathi sokufaka isicelo.

Ukusebenzisa i-Moya App

I-Moya App iyindlela elula futhi engenamali yokusebenzisa izinsiza ze-SASSA. Umuntu angalanda uhlelo lokusebenza Moya App ku-smartphone yakhe, abhalise, bese elandela imiyalelo ukufaka isicelo se-grant.

Izindlela Zokusebenzisa i-WhatsApp ne-Call Center

Ukuze ufake isicelo se-SASSA usebenzisa i-WhatsApp, thumela umyalezo endaweni ye-WhatsApp enikezwe yi-SASSA. Ukuze uthole inombolo ye-WhatsApp efanele, ungavakashela iwebhusayithi ye-SASSA. I-call center ye-SASSA iyindlela ephumelelayo yokuthola ulwazi noma ukukhuluma nenxusa uma unemibuzo. Funani inombolo yocingo efanele kwi-iwebsite ye-SASSA.

Ukungena eMahhovisi e-SASSA Ngokomzimba

Abanye abantu bakhetha ukufaka isicelo sazo zonke izinhlobo zamagranthi ngokuya mahhala emahhovisi e-SASSA. Kunconywa ukuthi uqale uhlole isimo se-COVID-19 nokuthi ngabe amahhovisi avulekile futhi aphephile yini, ngaphambi kokuhlela uhambo lwakho.

Isimo Sokuhlola se-Status ye-SASSA

Ukugcina isikhathi sakho kanye nokwandisa ukusebenza kahle, i-SASSA inikeza izindlela zokuhlola isimo sokufaneleka kwemali yezibonelelo ngokushesha futhi kalula. Lezi zindlela zihlanganisa izinqubo ze-online nezinsizakalo zokusebenzisa i-call center ne-email.

Izinqubo ze-Online

Abantu bangasebenzisa i-portal ye-online ye-SASSA ukubheka isimo sesicelo sabo se-social grant. Ukwenza lokhu, umuntu kudingeka ukuba abe nombolo yakhe yobunikazi yaseNingizimu Afrika kanye nenombolo yocingo ayisebenzisile ngesikhathi efaka isicelo. Uma isicelo sakho sesichaziwe, isimo sizobonisa ‘Approved’. Uma kusalindwe, kubonakala njenge ‘pending‘. Ukuhlola isimo sakho, vakashela i-SASSA online portal.

Ukusebenzisa i-Call Center ne-Email Yezinsizakalo

Abafake izicelo bangafinyelela izinsizakalo ze-SASSA futhi ngokuthinta i-call center noma ngokuthumela i-email. Imibuzo ejwayelekile mayelana nesimo sezicelo zezibonelelo ingaphendulwa ngokushayela amanombolo echazwe yi-SASSA noma ukuthumela imibuzo kwi-email yabo yezinsizakalo. Lezi zindlela zokuxhumana ziyisixazululo esiphumelelayo kulabo abangakwazi ukufinyelela i-portal ye-online ye-SASSA noma abathanda ukuxhumana ngqo nabasebenzi be-SASSA ukuthola izimpendulo ezisheshayo nezinemininingwane.

Izinkokhelo Zama-Grant

Izinkokhelo zama-grant zenzelwa ukwenza impilo ibe lula kubantu namabhange ebambisana ne-SASSA. Ukulungiswa kohlelo lokukhokha kuqinisekisa ukuthi zonke izinkokhelo zifinyelela kumnikazi ngendlela efanele nangesikhathi esifanele.

Amalungiselelo Ebhange

Izinkokhelo zama-grant zidluliselwa kuma-akhawunti asebhange kumuntu ngamunye ngenyanga ukuqinisekisa ukufinyelela kalula kwemali yesibonelelo. Kubalulekile ukuthi ama-akhawunti asebhange ahambisane nemininingwane efanele ukuze izinkokhelo zingabi nezinkinga. Izinhlelo zokukhokha zihlelwa ngokuhambisana nezinsuku ezithile zenyanga ukuqinisekisa ukuthatha kwabantu izinkokhelo zabo zama-grant ngokulandelana.

 • Izinsuku zokukhokha:

  • Zinqunywa yi-SASSA.
  • Ziyalungiselelwa njalo ngenyanga.
 • Ukuvula i-akhawunti yasebhange entsha:

  • Kudinga ukuqinisekiswa kweminingwane yomnikazi.
  • Kufanele kuqondane nezidingo zika-SASSA.

Ukulungisa Ukungabaza Kwedatha Yomnikazi We-Akhawunti

Uma kunokushintshashintsha ku-banking details, kubalulekile ukuthi lokhu kulungiswe futhi kuqinisekiswe ukuqhubeka nokuthola izinkokhelo zama-grant. Ukuqinisekiswa kwenziwa ukuvikela umninikazi we-akhawunti kanye nokulwa nobugebengu bokweba imali yezibonelelo.

 • Inqubo yokulungisa imininingwane yasebhange:
  • Thumela izidingo ezifanele ku-SASSA.
  • Qedela inqubo ye-verification ukuze uqinisekise ukuba semthethweni kweminingwane.

Ukuqinisekisa nokulungisa imininingwane yomnikazi kubalulekile ekubeni nenqubo ye-SASSA grant engenazinkinga nokuhlinzeka nabamukeli be-grant access evikelekile nekhululekile emalini yabo yesibonelelo.

Izinkinga Ekuvunyelweni nokukhokhelwa kwe-SRD Grant

Ukuqaphela isimo sokuvunyelwa kanye nokukhokhelwa kwe-SRD Grant kungumsebenzi obalulekile. Abafake izicelo badinga ukuhlola njalo isimo se-SASSA SRD ukubona ukuthi isicelo sabo samukelwe yini futhi izimali ziyatholakala ukukhokhelwa.

Isimo ‘Declined’ noma ‘Rejected’

Uma isimo sesicelo se-SRD Grant sikhombisa ukuthi ‘Declined’ noma ‘Rejected’, lokho kusho ukuthi isicelo asamukelwanga. Izizathu zokwenqaba zingahlanganisa ukutholakala kwemininingwane enganele noma imininingwane engaqondile. Kungase kube nenkinga ngolwazi olunikezwayo olungahambisani nemibandela ye-R350 grant. Abanye bangathola ukuthi imali ayikho kwi-akhawunti yabo yasebhange noma ekukhokhelweni kwabo ku-post office, okudinga ukulandela kwimenyu yokuhlola isimo noma ukuxhumana nensizakalo yamakhasimende.

Izinyathelo Zokufaka Isicelo Sokudlulisa Amacala

Uma isicelo sale social grant siqinisekisiwe njengokwenqatshelwe kodwa isizathu sokwenqatshwa singavumelekile, umuntu angathatha izinyathelo zokufaka isicelo sokubuyekezwa. Appeal kufanele ifakwe ngokusemthethweni-ngokumele imenyu yewebhusayithi ye-SASSA. Le nqubo ilawulwa futhi kudingeka ukugcwaliswa kwefomu lokuphikisa, ukuhlinzeka ngobufakazi obusha noma ukuqinisekisa ulwazi oludingekayo. Kulokhu, imininingwane ecacile neqondile iyisihluthulelo sokuphumelela kokufaka isicelo sokudlulisa amacala.

Uma ukubuyekezwa kuphumelela, imali ye-SRD grant izokhishwa futhi ihlinzekwe njengosizo lwezimali kubantu abafanelekayo.

Imibuzo Ebuzwa Njalo

Lapha kukhona imibuzo ebuzwa njalo ngezinsizakalo ze-SASSA kanye nendlela yokubheka isimo sokuqashwa kwe-Social Relief of Distress (SRD) grant.

Ngingakubheka kanjani ukuthi isimo sesicelo sami se-SRD SASSA sikhona?

Uma umuntu efuna ukubheka isimo sesicelo sakhe se-SRD, udinga inombolo yokubhekisela yesicelo sakhe. Lolu lwazi lubalulekile ukuze athole isimo sakhe ngendlela efanele.

Kuthiwani uma ngidinga ukubheka izinsuku zokukhokha ezingu-R350 ezivela ku-SASSA?

Izinsuku zokukhokha izibonelelo zingabhekwa ku-SASSA Status Check: A Guide to Accessing Your Grant Information, okunikeza ulwazi lwakamuva ngezinsuku zokukhokha kanye nokunye okudingayo mayelana nesibonelelo sakho se-SRD.

Iyini inqubo yokwenza isikhalazo uma kwaliwe isicelo sami se-SRD ku-SASSA?

Uma isicelo se-SRD siphikisiwe, kukhona inqubo esemthethweni yokwenza isikhalazo ku-Check Your SASSA Appeal Status, lapho umuntu angakwazi ukulandelela isimo sesikhalazo sakhe.

Ngizilungisa kanjani izindaba zebhange lami ku-SASSA ukuze ngibheke isimo sokukhokha kwami?

Ukulungiswa kwezindaba zasebhange kwenziwa ngokuxhumana ne-SASSA ngqo. Umuntu angasebenzisa ulwazi olutholakalayo ukuqinisekisa ukuthi imininingwane yasebhange yakhe iyavumelana nemigomo ka-SASSA.

Ngingayithola kanjani imininingwane yokuxhumana ye-SASSA ukuze ngilandise ngokukhokhelwa kotshwala bami?

Imininingwane yokuxhumana ne-SASSA itholakala kalula ku-inthanethi, noma elinye iqhinga lingaba ukuvakashela Sassa Status Check: How to Monitor Your Grant Application Online lapho kuhlinzekwa khona imiyalelo yesinyathelo ngesinyathelo.

Kumele ngenzenjani uma isimo sesicelo sami se-SRD singakhombisi ukuthi sekuvunyiwe noma sekukhokhelwe?

Uma isimo sesicelo se-SRD singacaci, kubalulekile ukulinda izinsuku ezimbalwa ngenxa yokuthi kungase kube nokubambezeleka okuthile ekucutshungulweni kwedatha. Uma kudlula isikhathi eside, kufanele uxhumane ne-SASSA ukuze uthole usizo olwengeziwe.

Leave a Reply