Wena le dikrante tsa hao

Selelekela

Thuso ya Setjhaba ke tjhelete ya lekeno ya mokgwa wa dikrante tseo mmuso o fanang ka tsona. Dikrante tsa setjhaba di bolela dikrante tse lefshwang ke Setheo sa Tshireletso ya Setjhaba sa Afrika Borwa e leng: krante ya batho ba qhwadileng; krante ya maqheku le krante ya mekaubere ya ntwa; krante ya tlhokomelo ya bana; krante ya ho fuwa tlhokomelo, krante ya tshehetso ya bana, krante ya Tlatsetso ya tshehetso ya bana le Krante ya Thuso.

Mefutaya dikrante

Thuso ya Setjhaba e fumantshwa ka mokgwa wa:

 • Krante ya maqheku;
 • Krante ya batho ba qhwadileng;
 • Krante ya mekaubere ya ntwa;
 • Krante ya ho fana ka tlhokomelo;
 • Krante ya tlhokomelo ya bana;
 • Krante ya tshehetso ya bana;
 • Krante ya Tlatsetso ya tshehetso ya bana;
 • Krante ya Thuso;
 • Kimollo ya Setjhaba ya ho Tsieleha;
 • Kimollo ya Setjhaba ya ho Tsieleha Covid-19

Isibonelelo Sezenhlalakahle

Isibonelelo sabantu abadala

Umfakisicelo:

 • kufanele abe yisakhamuzi saseNingizimu Afrika; abe onikezwe ubuzwe unomphela, noma ababeleki abahlala ngokugcwele eNingizimu Afrika.
 • Kufanele abe neminyaka engama-60 yobudala noma ngaphezulu
 • Umlingani wakhe uyoveza izidingo zohlolo lokukhona
 • Akufanele kube umuntu ogcinwe noma onakekelwa esikhungweni sikahulumeni;
 • Akufanele kube umuntu othola olunye uhlobo lwesibonelelo sezenhlalakahle
 • Kufanele alethe umazisi wakhe onamagabelo onezinhlamvu eziyi-13 noma umazisi omusha oyikhadi kanye nokomlingani wakhe. Uma ungekho umazisi noma isitifiketi sokuzalwa okunye okumiswe ngabakwa-SASSA kuyokwamukeleka.

Isibonelelo sabaphila nokukhubazeka

Umfakisicelo:

 • kufanele abe yisakhamuzi saseNingizimu Afrika; abe onikezwe ubuzwe unomphela, noma ababeleki abahlala ngokugcwele eNingizimu Afrika.
 • Kufanele abe neminyaka engama-60 yobudala noma ngaphezulu
 • Umlingani wakhe uyoveza izidingo zohlolo lokukhona
 • Akufanele kube umuntu ogcinwe noma onakekelwa esikhungweni sikahulumeni;
 • Akufanele kube umuntu othola olunye uhlobo lwesibonelelo sezenhlalakahle
 • Kufanele alethe umazisi wakhe onamagabelo onezinhlamvu eziyi-13 noma umazisi omusha oyikhadi kanye nokomlingani wakhe. Uma ungekho umazisi noma isitifiketi sokuzalwa okunye okumiswe ngabakwa-SASSA kuyokwamukeleka.

Isibonelelo Sezigqalabutho Zezempi

Umfakisicelo:

 • kufanele abe yisakhamuzi saseNingizimu Afrika; abe onikezwe ubuzwe unomphela, noma ababeleki abahlala ngokugcwele eNingizimu Afrika.
 • Imlingani kufanele ahlangabezane nezidingo zokuhlola ukukhona;
 • Akufanele kube umuntu ogcinwe noma onakekelwa esikhungweni sikahulumeni;
 • Akufanele kube umuntu othola olunye uhlobo lwesibonelelo sezenhlalakahle
 • Kufanele abe neminyaka engama-60 yobudala noma ngaphezulu futhi abe ophila nokukhubazeka
 • Kufanele kube walwa eMpini Yezwe Yesibili noma eMpini YaseKorea;
 • futhi umlingani kufanele ahlangabezane nezidingo zokuhlola ukukhona;
 • Kufanele alethe umazisi wakhe onamagabelo onezinhlamvu eziyi-13 noma umazisi omusha oyikhadi kanye nokomlingani wakhe. Uma ungekho umazisi noma isitifiketi sokuzalwa okunye okumiswe ngabakwa-SASSA kuyokwamukeleka.

Sibonelelo sokusizwa

 • Umfakisicelo kumelwe kube umuntu othola IsiBonelelo Sabadala, isiBonelelo

Sokuphila Nokukhubazeka noma Sezigqalabutho Zezempi, futhi odinge ukuba anakelelwe njalo ngomunye umuntu ngenxa yokukhubazeka noma yokungasebenzi kahle kwengqondo;

 • Akufanele kube umuntu ogcinwe noma onakelwa esikhungweni sikahulumeni enzelwe ukunakekela abakusimo esifana nesakhe.
 • Kufanele ahlolwe ngokwezempilo noma ahlolwe ukuqinisekisa ukukhubazeka futhi;
 • Kufanele alethe imininigwane yezempilo noma ifomu yokudluliselwa eliqinisekisa ukukhubazeka;
 • Kufanele alethe ifomu lokudluliselwa eligcwaliswe ngokuphelele isikhungo sezokwelapha noma udokotela uma isicelo sasinqatshiwe ngaphambilini ngenxa yezizathu zezempilo;

Qaphela:IsiboneleloSokusizwaasisona isibonelele ezizimele sodwa.

Izibonelelo Zabantwana IsiboneleloSokukhulisaingane ekungeyona eyakho:

 • Usingamzali kufanele abe yisakhamuzi saseNingizimu Afrika; abe onikezwe ubuzwe unomphela, noma ababaleki abahlala ngokugcwele eNingizimu Afrika.b
 • Umfakisicelo nengane kufanele babe abahlali baseNingizimu Afrika;
 • Kufanele anikeze umyalo wenkantolo omgunyaza ukuba usingamzali wengane;
 • Umntwana kumelwe agcinwe ekunakekeleni kukasingamzali;
 • Usingamzali kufanele alethe umazisi wakhe onamagabelo onezinhlamvu eziyi-13 noma umazisi omusha oyikhadi kanye nokomlingani wakhe.
 • Kufanele ahlinzeke ngesitifiketi sokuzalwa somntwana amanakekelayo. Uma ungekho umazisi noma isitifiketi sokuzalwa okunye  okumiswe  ngabakwa-SASSA

. kuyokwamukeleka. Isibonelelosabantuabayame ekunakekelweni

 • Umfakisicelo kufanele abe yisakhamuzi saseNingizimu Afrika; abe onikezwe ubuzwe unomphela, noma ababeleki

abahlala ngokugcwele eNingizimu Afrika.

 • Umfakisicelo nengane kufanele babe abahlali baseNingizimu Afrika;
 • Umntwana kumelwe abe neminyaka engaphansi kwe-18 yobudala;
 • Kufanele alethe imininingwane yezempilo noma ifomu lokudliselwa lengane njengesisekelo sezempilo sokuhlolwa;
 • Kufanele alethe ifomu lokudluliselwa eligcwaliswe ngokuphelele isikhungo sezokwelapha noma udokotela uma isicelo sasinqatshiwe ngaphambilini ngenxa yezizathu zezempilo;
 • Kufanele ahlolwe ngokwezempilo noma ahlolwe ukuqinisekisa ukukhubazeka.
 • Umfakisicelo nomlingani wakhe kufanele bahlangabezane nezidingo zokuhlola ukukhona (Lokhu akubandakanyi osingamzali);
 • Abantwana noma umntwana akufanele kube bagcinwe noma banakekelwa esikhungweni sikahulumeni;
 • Kufanele ahlinzeke ngesitifiketi sokuzalwa

somntwana.

 • Umfakisicelo kumelwe ahlinzeke ngomazisi wakhe onamagabelo anezinhlamvu eziyi-13 noma umazisi omusha oyikhadi kanye nokomlingani wakhe. Uma ungekho
 • umazisi noma isitifiketi sokuzalwa okunye okumiswe ngabakwa-SASSA kuyokwamukeleka.

Ingenisoyosingamzaliizobhekwalapho befaka isicelo sesibonelelo esiyame

ekunakekelwenikwenganeekhuliswa ngusungimzali.

Isibonelelo Sabantwana

 • Umnakekeli onika usizo oluyisisekelo ingane/izinganekufanele abe yisakhamuzi saseNingizimu Afrika, abe onikezwe ubuzwe unomphela noma ababaleki abahlala ngokugcwele eNingizimu Afrika;
 • Umfakisicelo nengane kufanele babe abahlali baseNingizimu Afrika unomphela;
 • Umntwana kumelwe abe neminyaka engaphansi kwe-18 yobudala;
 • Kufanele ahlinzeke ngesitifiketi sokuzalwa

somntwana;

 • Kufanele alethe umazisi wakhe onamagabelo onezinhlamvu eziyi-13 noma umazisi omusha oyikhadi kanye nokomlingani wakhe. Uma ungekho umazisi noma isitifiketi sokuzalwa okunye okumiswe ngabakwa-SASSA kuyokwamukeleka.
 • Umfakisicelo ufanele abe ngonika usizo oluyisisekelo umntwana/izingane futhi ahlale
 • Uma umntwana eneminyaka yobudala yokuya esikoleni, kufanele ibe efunda isikole futhi uveze ubufakazi bokuthi iyafunda. Iminyaka yobudala eyi-18. Noma kunjalo, ukwehluleka ukuletha isitifiketi noma uma ingane ingafundi isikole lokho koholela ekwenqatshweni kokuthola imali eyisibonelelo sokondla ingane.

Isengezo Sesibonelelo Sabantwana;

nomntwana/nezingane.

 • Umfakisicelo nomlingani wakhe kufanele bahlangabezane nezidingo zokuhlola ukukhona;
 • Akakwazi ukufaka isicelo esifakela izingane okungezona ezakhe zegazi ezingaphezu kweziyisithupha;
 • Umnakekeli omkhulu ufanele abe yisakhamuzi saseNingizimu Afrika, umhlali ngokuphelele noma umbaleki ohlala eNingizimu Afrika ngokuphelele; (ugogo nomkhulu, umfowabo, udadewabo, umalume,  ubabekazi  noma  umzala)

wengane noma umfakisicelo kungaba ingane ephakathi kweminyaka yobudala eyi-16 kuya kweyi-18 ophethe umuzi

 • Umfakisicelo nengane kufanele babe abahlali baseNingizimu Afrika unomphela;
 • Umntwana kumelwe abe neminyaka engaphansi kwe-18 yobudala;
 • Kufanele ahlinzeke ngesitifiketi sokuzalwa

somntwana:

 • Kufanele alethe umazisi wakhe onamagabelo onezinhlamvu eziyi-13 noma umazisi omusha oyikhadi kanye nokomlingani wakhe. Uma ungekho umazisi noma isitifiketi sokuzalwa okunye okumiswe ngabakwa-SASSA kuyokwamukeleka.
 • Umfakisicelo ufanele abe ngonika usizo oluyisisekelo umntwana/izingane futhi ahlale nomntwana/nezingane.
 • Umfakisicelo nomlingani wakhe kufanele bahlangabezane nezidingo zokuhlola ukukhona;
 • Akakwazi ukufaka isicelo esifakela izingane ezingaphezi kweziyisithupha;
 • abantwana akufanele kube bagcinwe noma banakekelwa esikhungweni sikahulumeni;
 • Uma umntwana eneminyaka yobudala yokuya esikoleni, kufanele ibe efunda isikole futhi uveze ubufakazi bokuthi iyafunda.
 • Bobabili abazali bafanele ukuthi bashona futhi kufanele kulethwe izitifiketi sokushona kwabo
 • Lapho kunesitifiketi sokushona esisodwa futhi noma lapho kungumzali oyedwa owashona noma uyaphila kodwa akwaziwa noma kungeqinisekisekwe, i-afidavithi iyadingeka.

Ubufakazi bokuthi ungubani

 • Umfakisicelo ongenawo umazisi onamagabelo onezinhlamvu eziyi-13 noma umazisi omusha oyikhadi okanyenoma isitifiketi sokuzalwa kwezingane ezithintekayo kulesi sicelo usengasifaka

isicelo sesibonelelo.

 • Sicela uthole ulwazo ehhovisi lakwa- SASSA eliseduze nawe, mayelana neminye imibhalo emukelekayo ekwamukeleni kwesicelo sezibonelelo. Ababaleki banganikeza ngemvume yesaHluko sama-24 njengobufakazi besimo sobubaleki kanye nomazisi.

Isibonelelo Senzenhlalakahle sokuleka abakhahlamezekile;

Isibonelelo Senzenhlalakahle sokuleka abakhahlamezekile ngukuhlinzekwa kwesikhashana kosizo olubhekiswe kubantu abaludinga kakhulu ngoba bengakwazi ukufeza izidingo eziyisisekelo zabo noma zemindeni yabo. Isibonelelo Senzenhlalakahle sokuleka abakhahlamezekile lukhokhelwa izakhamuzi zaseNingizimu Afrika; abahlala ngokuphelele noma ababaleki, abangenazo izindlela ezanele zokuba abahlali eNingizimu Afrika futhi abafeza okukodwa noma ngaphezulu kulembandela elandelayo:

 • Umfakisicelo ulinde ukukhokhwa kwesibonelelo sezenhlalakahle esamukelwe;
 • Umondli ufanele ahlolwe ukuthi uphila nokukhubazeka esikhathini esingaphansi
 • Ngokungafanele enqabe ukwamukela amathuba omsebenzi noma okufunda;
 • Ufanele afeze izidingo zoHlolo Lokukhona; futhi
 • Angatholi isibonelelo sikahulumeni esitholelela yena.

Ungasibhaliselakuphiisibonelele

 • Isicelo usifaka eHhovisi Lakwa-SASSA eliseduzane nalapho uhlala khona;
 • Uma umdala kakhulu noma ugula ukuba ungahamba uye ehhosi ukuyofaka isicelo, ilungu lomndeni noma umngani angakufakela sona; nencwadi evela kuwe njengomfakisicelo egunyaza lesi sicelo; nezidingo angafanekeka ukuthola usizo
 • Umfakisicelo nomlingani wakhe kufanele bahlangabezane nezidingo zokuhlola ukukhona;
 • Akakwazi ukufaka isicelo esifakela izingane okungezona ezakhe zegazi ezingaphezu kweziyisithupha;
 • Umnakekeli omkhulu ufanele abe yisakhamuzi saseNingizimu Afrika, umhlali ngokuphelele noma umbaleki ohlala eNingizimu Afrika ngokuphelele; (ugogo nomkhulu, umfowabo, udadewabo, umalume, ubabekazi noma umzala) wengane noma umfakisicelo kungaba ingane ephakathi kweminyaka yobudala eyi-16 kuya kweyi-18 ophethe umuzi
 • Umfakisicelo nengane kufanele babe abahlali baseNingizimu Afrika unomphela;
 • Umntwana kumelwe abe neminyaka engaphansi kwe-18 yobudala;
 • Kufanele ahlinzeke ngesitifiketi sokuzalwa

somntwana:

 • Kufanele alethe umazisi wakhe onamagabelo onezinhlamvu eziyi-13 noma umazisi omusha oyikhadi kanye nokomlingani wakhe. Uma ungekho umazisi noma isitifiketi sokuzalwa okunye okumiswe ngabakwa-SASSA kuyokwamukeleka.
 • Umfakisicelo ufanele abe ngonika usizo oluyisisekelo umntwana/izingane futhi ahlale nomntwana/nezingane.
 • Umfakisicelo nomlingani wakhe kufanele bahlangabezane nezidingo zokuhlola ukukhona;
 • Akakwazi ukufaka isicelo esifakela izingane ezingaphezi kweziyisithupha;
 • abantwana akufanele kube bagcinwe noma banakekelwa esikhungweni sikahulumeni;
 • Uma umntwana eneminyaka yobudala yokuya esikoleni, kufanele ibe efunda isikole futhi uveze ubufakazi bokuthi iyafunda.
 • Bobabili abazali bafanele ukuthi

bashona futhi kufanele kulethwe izitifiketi

sokushona kwabo

 • Lapho kunesitifiketi sokushona esisodwa futhi noma lapho kungumzali oyedwa owashona noma uyaphila kodwa akwaziwa noma kungeqinisekisekwe,

i-afidavithi iyadingeka.

IsikhathiSesiboneleloSenzenhlalakahle sokuleka abakhahlamezekile

Isibonelelo Senzenhlalakahle sokuleka abakhahlamezekile lutholaka isikhathi esiyizinyanga ezi-3 Ukwelulwa kwesikhathi ngezinyanga ezi-3 kunganikezwa kuzimo ezivelele uma umfakisicelo engahlangabezana nalokhu okumisiwe.

IsiboneleloSezenhlalakahleSokuleka Abakhahlamezwe i-COVID-19

Umuntu odinga usizo lwesikhashana,

angahle afanelekele ukuthola isibonelelo se- Covid-19 uma engumuntu ongenayo indlela eyanele.

Umuntu onendlela enganele ufanele

ngaphezu kwalokho kokuba

 • Isakhamuzi saseNingizimu Afrika; noma;
 • Ohlala ngokuphelele; noma
 • Umbaleki; noma onemvume ekhethekile ngokoHlelo Olukhethekile Lwase-Angola, ngokoHlelo Lokunikezwa Kwemvume Yokudedelwa yase-Lesotho noma ngokoHlelo Lokunikezwa Kwemvume Yokudedelwa yase-Zimbabwe; noma
 • Ofuna ukukhoseliswa, omvume yakhe yesahluko sama-22

noma i-visa yakhe isemthethweni; futhi

 • Ubhaliswe kwidathabhesi yoMnyango Wezasekhaya noma ubhaliswe kwisizindalwazi se-ejensi yezibonelelo zikahulumeni a uhlelo olukhethekile olwenzi kuhlonzwa inani labantu ngaphandle kokuhlonza imibhalo; futhi
 • Njengamanje abahlala ngaphakthi kwemingcele yaseNingizimu Afrika;
 • angabi ngumhlali esikhungweni; sikahulumeni;

kuhlonzwa inani labantu ngaphandle kokuhlonza imibhalo; futhi

 • Njengamanje abahlala ngaphakthi

lwezenhlalakahle lwama-R350 ngenyanga lwezimo ezinzima.

 • Ifomu lesicelo sakho lizogcwaliswa
 • Uma isicelo sakho sesigcwalisiwe (lapho yonke imibhalo edingekayo ithunyelwe) uzonikezwa irisidi noma inombolo yereferensi;
 • Izicelo Zezibonelelo Zabantu Abadala, Zesondlo Sezingane noma Zokukhuliswa Kwengane Okungeyona Eyomzalo Wegazi zingenziwa ku-inthanethi ku- https:// services.sassa.gov.za.
 • Gcina le residi/inombolo yereferensi njengoba yibona kuphela ubufakazi bokuthi ufake isicelo;
 • Akudingekile ukuba ukhokhe nanoma ngabe iyiphi imali ukufaka isicelo;
 • Uma isicelo sakho singavunywanga abakwa-SASSA, ufanele ukuba waziswe ngokubhalwe phansi ukuthi kungani isicelo sakho singaphumelelanga;
 • Unelungelo lokufaka sikhalazo ngelesi sinqumo
 • Abasebenzi ehhovisi lendawo bazokweluleka ngenqubo okufanele uyilandele.znoma i-visa yakhe isemthethweni; futhi
 • Ubhaliswe kwidathabhesi yoMnyango Wezasekhaya noma ubhaliswe kwisizindalwazi se-ejensi yezibonelelo zikahulumeni a uhlelo olukhethekile olwenzi

Usuku Lesicelo Sesibonelelo

Ngosuku lokufaka isicelo sesibonelelo yilapho yonke imibhalo edingekayo mvume kwi-Ejensi.Laphoohlomulayoengakwazi ukuhambisa imvume ufanele kwenziwe amanye amalungiselelo ne-Ejensi

USukuLokwamukelwaKwesicelo Sesibonelelo

Uma isibonelelo sakho sivunyiwe, uzosikhokhelwa kusukela ngosuku owafaka ngalo isicelo, ngaphandle uma wafaka isicelo usifakela ukuba usingamzali wengane engeyona eyakho. Izibonelelo zokukhulisa ingane okungeyona eyakho zikhokhwa kusukela ngosuku lokunikwa igunya yinkantolo.

UmaIsiceloSakhoSesibonelelo Singaphumelelanga

Ufanele ukuba waziswe ngokubhaliwe izizathu zokunqatshwa kwesicelo sesisbonelelo, kanye nelungelo

lakho lokucela ukuba isinqumo sicutshungulwe futhi, kungakapheli izinsuku ezingama-90 zokwaziswa.

IndlelaYokukhokha

Unelungelo lokukhetha ukuthi ufisa ukusithola kanjani isibonelelo sakho sezenhlalakahle, ungakhokhelwa isibonelelo sakho ngqo kwi-akhawunti yakho yasebhange, noma ungakhokhelwa isibonelelo sakho kwi-akhawunti oyivule

kumhlinzeki okhethwe abakwa-SASSA. Qaphela: Uma ukhetha ukuthi imali yesibonelelo ikhokhwe kwi-akhawunti yakho,uzocelwaukuthiunikezeimvume yaleyo nkokhelo ngokuxhumanakwe- elekhthronikhinomanganomaiyiphienye indlelayokuxhumanabeseuyithumele leyo mvume kwi-Ejensi. Lapho ohlomulayo engakwaziukuhambisaimvumeufanele kwenziweamanyeamalungiselelone-Ejensi

UkubuyiselwaKwezibonelelo

Uma kwenzeka isibonelelo simisiwe ngenxa yokwehluleka ukulandwa isikhathi esingaphezu kwezinyanga ezi-3 zilandelana noma ngenxa yokwehluleka kokubuyekezwa, umfakisicelo ufanele avuselelelwe isibonelelo kungakapheli izinsuku izingama-30 zokumiswa.

Lokhu okulandelayo kungadala ukuba kumiswe isibonelo:

 • Izinguquko kuzimo (ezezimali kanye/noma ezempilo);
 • Umphumela wokubukezwa;
 • Ukuhluleka ukubambisana ngenkathi kubukezwa isabelo;
 • Ukwenza isenzo esiyinkohlakalo noma ukwethula okungekona.
 • Lapho isibonelelo savunywa ngephutha.
 • Ukwehluleka ukuhambisa imibhalo edingekayo engekho.

UkubuyiselwaKwezibonelelo

Uma kwenzeka isibonelelo simisiwe ngenxa yokwehluleka ukulandwa isikhathi esingaphezu kwezinyanga ezi-3 zilandelana noma ngenxa yokwehluleka kokubuyekezwa, umfakisicelo ufanele avuselelelwe isibonelelo kungakapheli izinsuku izingama-30 zokumiswa.

Izizathungqangi Zokuphelelwa Isikhathi Kwezibonelelo

 • Lapho ohlomulayo noma onikeza ukunakelela okuyisisekelo eshona;
 • Mayelana nesibonelelo sengane, lapho ingane ishona;
 • Ungena esiKhungweni Sikahulumeni;
 • Lapho isikhathi sokulimala kwesikhashana sesiphelile;
 • Ungekho eRiphabhlikhi yaseNingizimu Afrika,

isikhathi esedlula izinsuku ezingama-90.

 • Uma kuphela ukuba ngumbaleki.
 • Uma ingane etholelwa isibonelelo iba neminyaka eyi-18.
 • Uma isibonelelo singalandwanga izinyanga zaze za-3 zilandelana

Izibuyekezo

Ufanele udalule nanoma ngabe iyiphi imali engenayo ngesikhathi sokufaka isicelo. Lokhu kuyoba isizathu abakwa-SASSA abazonquma ngaso ukuthi ingabe isibonelelo sifanele sibuyekezwe noma singabuyekezwa. Uyokwasiswa kusenenzuku ezi-3o ngaphambi kosuku lokubuyekezwa noma ngosuku okufanelwe kulethwe isitifiketi sokuphila.

Izitifiketi Zempilo

Ungacelwa ukuba unikeze isiqinisekiso sokuphila njengobufakazi bokuphila. Uzokwaziswa kusenesikhathi ngokudingekayo. Abakwa-SASSA bangasebenzisa ukuxhumana kwe-elekhthronikhi nezinye izinhlelo ukuqinisekisa isimo sakho sokuphila.

Qaphela: Akekho umuntu owamukela isibonelelo sezenhlalakahle ovunyelwe ukuthola isibonelelo sabakhahlamezekile noma cindezelekile ngasikhathi sinye. Nanoma imuphi omunye umuntu othola isibonelelo sokukhahlamezeka elinde ukuba kukhokhwe isibonelelo esivunyiwe kuzolindelwa ukuba abuyise imali yesibonelelo sokukhahlamezeka asithole kuqala. Kodwa-ke, lapho umuntu ethola isibonelelo sezenhlakahle ethole isibonelelo sokukhahlamezaka ngenxa yenhlekele, leyo mali ayizukubuyiswa.

ethola isibonelelo sezenhlakahle ethole isibonelelo sokukhahlamezaka ngenxa yenhlekele, leyo mali ayizukubuyiswa.

Umsebenzi WabazuzayoKungumsebenzi wabazuzayo ukugcina abakwa-SASSA bazi ngezinguquko kuzimo zabo kanye nokukhona kwabo, futhi baphendule kunanoma yikuphi ukuxhumana abakutholayo. Kungumsebenzi wohlomulayo ukuqapha noma ukuvikela ikhadi lakhe futhi angatsheli

7 nanoma ubani omunye umuntu i-PIN. Abakwa-

Ukukhwabanisa

Abakwa-SASSA abanakho ukubekezelela izenzo zokukhwabanisa.

Luyini uHlolo Lokukhona?

ENingizimu Afrika uSizo Lwezenhlalakahle luzokwenziwa uhlolo lokukhona okusho ukuthi abakwa-SASSA bahlola imali engenayo kanye nempahla yomuntu ofaka isicelo sosizo lwezenhlalakahle ukuze kunqunywe ukuthi ingabe uphila ukuphila komuntu kungaphansi kwenani  elishiwo.  Lolu  hlolo  lokukhona

ImpahlaNenaniLemaliEngenayo

luyindlela yokunquma ukuthi ingabe umuntu uyafaneleka yini ukuthola isibonelelo njengoba izibonelelo zenzelwe labo abangenakho ukukhona okwanele ukuze bazisekele. lolo Lokukhona luyahlukana ngezibonelelo Qhphela: Izibonelelo zabantu abadala, zezigqalabutho zezempi kanye nabantu abanokukhubazeka zikhokhwa ngokwamazinga. okungukuthi, uma unemalingeniso eningi yangasese, uzofaneleka ukuthola ukusekelwa nguhulumeni okuncane.


01 Mfumfu/ Okthoba202201 Mbasa/ Ephreli 202301 Mfumfu/ Okthoba2023
Inani lempahla


Izibonelelozobudala,zokubanokukhubazeka,kanyenezezigqalabuthoZezempi


Umuntu ongashadileR 1,247,400R 1,372,800R 1,379,400
Umuntu oshadileR 2,494,800R 2,745,600R 2,758,800
Izingalemaliengenayo ngonyaka


Izibonelelozobudala,zokubanokukhubazeka,kanyenezezigqalabuthoZezempi


Umuntu ongashadileR 87,720R 96,840R 97,320
Umuntu oshadileR 175,440R 193,680R 194,640
Isibonelelo Sabantwana


Umuntu ongashadileR 55,200R 60,000R61,200
Umuntu oshadileR 110,400R 120,000R122,400
*Uhlolo lokukhona olufanayo nenkokheloyesengezo ye- CSG Top-Up (01/04/2022)


IsiboneleloSokukhulisainganeekungeyonaeyakho:


Umntwana;Alukho UhloloAlukho UhloloAlukho Uhlolo
Isibonelelosabantuabayame ekunakekelweni


Umzali/umqaphi oyinhloko: OngashadileR 226,800R 249,600R 250,800
Umzali/umqaphi oyinhloko: OshadileR 453,600R 499,200R 501,600
Umkhawulo wengenisomali wokenzela ukunganele ngokwemibandela ye-Covid-19 SRD ngama-R624, 00, futhi ungahle uguqulwe ngokuhamba kwesikhathi.

Amananiezimalizesibonelelokusukelaku-Mbasa2023


Uhlobo Lwesibonelelo
Mfumfu/Okthoba2022Mbasa/Ephreli2023Mfumfu/Okthoba2023
Isibonelelo Sabantu Abadala (abangaphansi kweminyaka angama-75)R1 990R2 080R2 090
Isibonelelo Sabantu Abadala (abangaphezulu kweminyaka angama-75)R2 010R2 100R2 110
Isibonelelo Sezingqalabutho ZezempiR2 010R2 100R2 110
Isibonelelo sabaphila nokukhubazekaR1 990R2 080R2 090
Isibonelelo sabantu abayame ekunakekelweniR1 990R2 080R2 090
Isibonelelo sabantwana abayizintandaneR1 070R1 120R1 130
Isibonelelo SabantwanaR480R500R510
Isibonelelo sabantwana esengeziweR720R730R730
Isibonelelo esinguchataR480R500R510
Isibonelelo Sezenhlalakahle Sokuleka Abakhahlamezwe i-COVID-19R350R350R350

Leave a Reply