Wena le Ditšhelete tšaGagotšaThušo ya Leago

Matseno

Thušo ya Leago ke phetišetšo ya letseno ye e lego ka sebopego sa ditšhelete tša thušo ya leago ye e fiwago ke mmušo. Ditšhelete tša thušo ya leago e ra ditšhelete tša mphiwafela tše di lefšago ke Sehlongwa sa Tšhireletšo ya tša Leago sa Afrika Borwa e lego: ditšhelete tša thušo tša bogolofadi; ditšhelete tša thušo tša batšofadi; ditšhelete tša thušo tša bagale ba ntwa; ditšhelete tša thušo tša bana bao ba godišwago; ditšhelete tša thušo tša tlhokomelo ya bana ba ditšhuana; ditšhelete tša thušo tša tlhokomelo ya bana tša Tlaleletšo le

Ditšhelete tša thušo tša thekgo ya tlhokomelo.

Mehutayaditšheletetšathušo

Ditšhelete tša Thušo ka tsela ya:

 • Tšhelete ya thušo ya leago ya batšofadi
 • Tšhelete ya thušo ya leago ya bogole;
 • Tšhelete ya thušo tša bagale ba ntwa
 • Ditšhelete tša thušo tša tlhokomelo ya bana
 • Tšhelete ya Thušo ya Leago ya Bahlokomedi ba Bana ba Ditšhuana
 • Ditšhelete tša thušo tša ya tlhokomelo ya bana;
 • Tlaleletšo ya Ditšhelete tša thušo tša tlhokomelo ya bana;
 • Ditšhelete tša thušo tša thekgo ya tlhokomelo;
 • Kimollo ya Kgakanego ya tša Leago;
 • Kimollo ya Kgakanego ya tša Leago ya Covid-19

DitšheletetšaThušoya Leago

Ditšheleteyathušotša batšofadi

Mokgopedi:

 • O swanetše go ba modudi wa Afrika Borwa; modudi wa sa ruri goba mofaladi yo a dulago sa ruri ka modudi wa Afrika Borwa
 • O swanetše go ba le mengwaga ye 60 le go feta
 • Molekane o tla dirwa Diteko tša go se kgone go iphediša;
 • Ga se a swanelwa go thušwa goba go hlokomelwa ke Setheo sa go thekgwa ka mašeleng ke Mmušo
 • Ga se a swanela go ba moamogedi wa ditšhelete tše dingwe tša thušo ya leago;
 • O swanetše go tšweletša pukwana ya boitsebišo ya meno ye 13 ya go ba le paakhoute goba karata ya smart ID . Ge go se na ID goba setifikeiti sa matswalo boitsebišo bjo bongwe bjo bo laeditšwego ke SASSA bo tla amogelega.

Ditšheletetšathušotšabogolofadi

Mokgopedi:

 • O swanetše go ba modudi wa Afrika Borwa; modudi wa sa ruri goba mofaladi yo a dulago sa ruri ka modudi wa Afrika Borwa;
 • O swanetše go ba le mengwaga ya magareng ga 18 le 59;
 • O swanetše go dira tekolo ya tša kalafo goba ye e šomago yeo e tiišetšago bogolofadi;
 • O swanetše go dira tekolo ya tša kalafo goba ye e šomago yeo e tiišetšago bogolofadi;
 • E swanetše go fa foromo ya go fetišetša yeo e tladitšwego ka tshwanelo ke lefelo la kalafo goba ngaka ge e be e gannwe peleng ka mabaka a kalafo;
 • Mokgopedi le molekane ba swanetše go fihlelela dinyakwa tša go se kgone go iphediša;
 • Ga se a swanelwa go thušwa goba go hlokomelwa ke Setheo sa go thekgwa ka mašeleng ke Mmušo.
 • Ga se a swanela go ba moamogedi wa ditšhelete tše dingwe tša thušo ya leago;
 • O swanetše go tšweletša pukwana ya boitsebišo ya meno ye 13 ya go ba le paakhoute goba karata ya smart ID. Ge go se na ID goba setifikeiti sa matswalo boitsebišo bjo bongwe bjo bo laeditšwego ke SASSA bo tla amogelega.

Ditšheletetšathušotšabagaleba ntwa

Mokgopedi:

 • O swanetše go ba modudi wa Afrika Borwa; modudi wa sa ruri goba mofaladi yo a dulago sa ruri ka modudi wa Afrika Borwa;
 • Gomme molekane o swanetše go ba le maswanedi a dinyakwa tša go se kgone go iphediša;
 • Ga se a swanelwa go thušwa goba go hlokomelwa ke Setheo sa go thekgwa ka mašeleng ke Mmušo
 • Ga se a swanela go ba moamogedi wa ditšhelete tše dingwe tša thušo ya leago;
 • O swanetše go ba le mengwaga ye 60 goba ka godimo goba a golofetše;
 • O swanetše go ba a lwele Ntweng ya Bobedi ya Lefase goba Ntweng ya Korea;
 • Gomme molekane o swanetše go ba le maswanedi a dinyakwa tša go se kgone go iphediša;
 • O swanetše go tšweletša pukwana ya boitsebišo ya meno ye 13 ya go ba le paakhoute goba karata ya smart ID ya gagwe le ya molekane. Ge go se na ID goba setifikeiti sa matswalo boitsebišo bjo bongwe bjo bo laeditšwego ke SASSA bo tla amogelega.

Ditšhelete tša thušo tša thekgo ya tlhokomelo

 • Mokgopedi e swanetše go amogela ditšhelete tša thušo tša Batšofadi, Ditšhelete tša thušo tša Bogolofadi goba Ditšhelete tša thušo tša Bagale ba ntwa, ka lebaka la bogole bja gagwe bja mmeleng goba bja ka monaganong; le
 • Ga se a swanelwa go be a hlokomelwa ka setheong seo se hwetšago thušo ya go tšwa Mmušong ya tlhokomelo/ya ntlo ya motho yoo a holegago;
 • O swanetše go dira tekolo ya tša kalafo goba ye e šomago yeo e tiišetšago bogolofadi;
 • O swanetše go dira tekolo ya tša kalafo goba ye e šomago yeo e tiišetšago bogolofadi;
 • E swanetše go fa foromo ya go fetišetša yeo e tladitšwego ka tshwanelo ke lefelo la kalafo goba ngaka ge e be e gannwe peleng ka mabaka a kalafo;

Hlokomela:Ditšhelete tša thušo tša thekgoya tlhokomelo ga se ditšhelete tša thušo tše di ikemego.

Ditšhelete tša Thušo tša Bana Ditšheletetšathušotšatlhokomelo ya bana ba ditšhuana

 • O swanetše go ba modudi wa Afrika

Borwa; modudi wa sa ruri goba mofaladi yo a dulago sa ruri ka modudi wa Afrika Borwa;

 • Mokgopedi le ngwana ba swanetše go ba badudi ba Afrika Borwa;
 • O swanetše go tliša taelo ya kgorotsheko yeo e bontšhago maemo a gore a ka ba mohlokomedi wa bana ba ditšhuana;
 • Ngwana o swanetše go ba ka fase  ga

tlhokomelo ya (ba)motswadi.

 • Mohlokomedi wa bana o swanetše go tliša pukwana ya boitsebišo ya meno ye 13 ya go ba le paakhoute
 • A tšweletše setifikeiti sa matswalo sa ngwana wa go hlokomelwa. Ge go se na ID goba setifikeiti sa matswalo boitsebišo bjo bongwe bjo bo laeditšwego ke SASSA bo tla amogelega.

Ditšheletetšathušotšatlhokomelo ya bana

 • O swanetše go ba modudi wa Afrika Borwa; modudi wa sa ruri goba mofaladi yo a dulago sa ruri ka modudi wa Afrika Borwa;
 • Mokgopedi le ngwana ba swanetše go ba badudi ba Afrika Borwa
 • Mengwaga ya ngwana e swanetše go ba

ka fase ga ye 18;

 • O swanetše go dira tekolo ya tša kalafo goba foromo ya go fetišetša bjalo ka motheo wa tša maphelo bakeng sa tekolo;
 • E swanetše go fa foromo ya go fetišetša yeo e tladitšwego ka tshwanelo ke lefelo la kalafo goba ngaka ge e be e gannwe peleng ka mabaka a kalafo;
 • O swanetše go dira tekolo ya tša kalafo goba ye e šomago yeo e tiišetšago bogolofadi.
 • Mokgopedi le molekane ba swanetše go fihlelela dinyakwa tša go se kgone go iphediša (ka ntle le go batswadi bao e lego bahlokomedi ba bana ba ditšhuana)
 • Ngwana/bana bao ba godišwago ga se ba swanelwa go be ba hlokometšwe sa ruri ke Sehlongwa sa Mmušo;
 • Ba tšweletše setifikeiti sa matswalo sa ngwana wa go hlokomelwa.
 • Mokgopedi o swanetše go tliša pukwana ya boitsebišo, ya meno ye 13 ya go ba le paakhoute goba karata ya smart ID Ge go se na
 • ID goba setifikeiti sa matswalo boitsebišo bjo bongwe bjo bo laeditšwego ke SASSA bo tla amogelega.

Hlokomela:Letseno la batswadi bao e sego ba madi ba bana ba ditšhuana le ka se lebelelwe ge ba dira kgopelo ya thušo ya go ithekga ka tlhokomelo ya ngwana wa bona wa kgodišo.

Tšheleteyathušotšatlhokomeloya

bana

 • Mohlokomedi o swanetše go ba modudi wa Afrika Borwa; modudi wa sa ruri goba mofaladi yo a dulago sa ruri ka modudi wa Afrika Borwa;
 • Mokgopedi le ngwana ka bobedi ba swanetše go ba badudi ba Afrika Borwa;
 • Mengwaga ya ngwana e swanetše go ba ka fase ga ye 18;
 • A tšweletše setifikeiti sa matswalo sa

ngwana;

 • O swanetše go tšweletša pukwana ya boitsebišo ya meno ye 13 ya go ba le

paakhoute goba karata ya smart ID ya mokgopedi le molekane. Ge go se na ID goba setifikeiti sa matswalo boitsebišo bjo bongwe bjo bo laeditšwego ke SASSA bo tla amogelega.

 • Mokgopedi o swanetše go ba mohlokomedimogolo wa ngwana/bana bao ba amegago;
 • Molekane o swanetše go fihlelela dinyakwa

tša go se kgone go iphediša;

 • A ka se dire kgopelo ya bana ba go feta ba

tshela ba e sego ba madi.

 • Mohlokomedimogolo o swanetše go ba moagi wa Afrika Borwa, modudi wa go ya go ile goba yo a amanago le mofaladi (rakgolo, ngwanešo, kgaetšedi, malome, rakgadi goba motswala) go ngwana goba mokgopedi e ka ba ngwana wa mengwaga ya magareng ga ye 16 go ya go ye 18 yo a lego hlogo ya lapa
 • Ge ngwana a le mengwageng ya go tsena sekolo o swanetše go tsena sekolo gomme a tšweletše bohlatse bja go tsena sekolo. mengwaga ye 18. Le ge go le bjalo, go palelwa ke go tšweletša setifikeiti se goba go palelwa ke go tsena sekolo go ka se bake go gana go lefela tšhelete ya thušo ya leago ya tlhokomelo ya bana.

Ditšheletetšathušotšatlhokomeloya bana tša Tlaleletšo

ngwana/bana bao ba amegago;

 • Molekane o swanetše go fihlelela dinyakwa

tša go se kgone go iphediša;

 • A ka se dire kgopelo ya bana ba go feta ba

tshela ba e sego ba madi.

 • Mohlokomedimogolo o swanetše go ba moagi wa Afrika Borwa, modudi wa go ya go ile goba yo a amanago le mofaladi (rakgolo, ngwanešo, kgaetšedi, malome, rakgadi goba motswala) go ngwana goba mokgopedi e ka ba ngwana wa mengwaga ya magareng ga ye 16 go ya go ye 18 yo a lego hlogo ya lapa
 • Mokgopedi le ngwana ka  bobedi  ba

swanetše go ba badudi ba Afrika Borwa;

 • Mengwaga ya ngwana e swanetše go ba ka fase ga ye 18;
 • Ba tšweletše setifikeiti sa matswalo sa ngwana wa go hlokomelwa.
 • O swanetše go tšweletša pukwana ya boitsebišo ya meno ye 13 ya go ba le paakhoute goba karata ya smart ID ya mokgopedi le molekane. Ge go se na ID goba setifikeiti sa matswalo boitsebišo bjo bongwe bjo bo laeditšwego ke SASSA bo tla amogelega.
 • Mokgopedi o swanetše go ba mohlokomedimogolo wa ngwana/bana bao ba amegago;
 • Molekane o swanetše go fihlelela dinyakwa

tša go se kgone go iphediša;

 • A ka se dire kgopelo ya bana ba go feta ba tshela
 • Ngwana a ka se hlokomelwe ke Sehlongwa sa go thekgwa ka mašeleng ke Mmušo.
 • Ge ngwana a le mengwageng ya go tsena sekolo o swanetše go tsena sekolo gomme a tšweletše bohlatse bja go tsena sekolo;
 • Batswadi ka bobedi ba swanetše go ba ba hlokofetše gomme disetifikeiti tša lehu di swanetše go romelwa
 • Moo go nago le setifikeiti se tee sa lehu gomme ge eba motswadi yo mongwe o hlokofetše goba o a phela ga go tsebje goba go ka se tiišetšwe afidabiti e a nyakega.

Bohlatsebjaboitsebišo

 • Bakgopedi bao ba se nago le Pukwana ya Boitsebišo ya paakhoute ya dinomoro tše 13, goba setifikeiti sa matswalo sa bana bao ba amegago ka kgopelong ba ka tšwela pele go dira kgopelo ya thušo.
 • Ka kgopelo hwetša tshedimošo go ofisi ya kgauswi ya SASSA ka dingwalwa tše dingwe tša kgetho tše di amogelwago go dira dikgopelo. Bafaladi ba ka neelana ka phemiti ya Karolo ya 24 bjalo ka bohlatse bja maemo le boitšhupo bja bofaladi.

KimolloyaKgakanegoyatša Leago

Kimollo ya kgakanego ya tša leago e fa thušo ya nakwana yeo e lebišwago go batho bao ba nyakago thušo ya dilo, kudu mo

e lego gore ba palelwa ke go fihlelela dinyakwa tša bona tša motheo goba tša malapa a bona. Kimollo ya Kgakanego ya tša Leago e lefša badudi ba Afrika Borwa; goba badudi ba sa ruri bao goba bafaladi, kgonego go iphediša gome e le badudi ba Afrika Borwa gape ba fihlelela maemo a tee goba go feta ao a latelago:

 • Mokgopedi o emetše tšhelete ya thušo ya leago ye e dumeletšwego;
 • Mohlokomedi wa lapa o lekotšwe gore o golofetše lebaka la ka fase ga dikgwedi tše 6;
 • Mohlokomedi wa lapa leo o hwile gomme kgopelo e dirwa mo dikgweding tše 12 ka morago ga lehu la mohlokomedi;
 • Mohlokomedi wa lapa leo o amogetšwe sehlongweng sa mmušo goba sa praebete bonnyane sebaka sa kgwedi e tee.
 • Mohlokomedi wa lapa ga a hwetše tlhokomelo efe goba efe go tšwa go motho yo a gapeletšegago ka molao go mo lefa tlhokomelo;
 • Mokgopedi o amilwe ke masetlapelo ka ge go hlalošitšwe ka go Molao wa Taolo ya Masetlapelo goba Molao wa Kgoboketšo ya Mašeleng wa 1978;
 • Ge e le gore mokgopedi o itemogela mathata ao a sa swanelago, gomme a fihlelela dinyakwa tšeo a ka

ba le maswanedi a go hwetša thušo ya

kimollo ya leago ya R350 ka kgwedi.

NakoyaKimolloyaKgakanegoyatša Leago

Kimollo ya Kgakanego ya tša Leago e fiwa kgwedi ka kgwedi go fihla go dikgwedi

tše 3. Koketšo ya nako ka dikgwedi tše dingwe gape tše 3 e ka fiwa ge moholegi a

fihlelela dinyakwa bjalo ka ge di beilwe.

KimolloyaKgakanegoyatšaLeagoya Covid-19

Motho yo a hlokago thušo ya nakwana, a

ka ba le maswanedi a go hwetša Kimollo ya Kgakanego ya tša Leago ya Covid-19 ge e le motho yo a se nago ditšhelete tše di sa lekanego.

Motho yo a se nago ditšhelete tše di sa lekanego o swanetše go tlaleletša go ba motho yo a lego –

 • Modudi wa Afrika Borwa; goba
 • Modudi wa sa ruri; goba
 • mofaladi; goba moswari wa phemiti ye e kgethegilego ka fase ga Peakanyo ye e Kgethegilego ya Angola, Peakanyo ya Tumelelo ya Tokollo ya Lesotho goba Peakanyo ya Tumelelo yaTokollo ya Zimbabwe; goba
 • motho yo a nyakago botšhabelo, yo phemiti ya gagwe ya karolo ya 22 goba visa e lego ya maleba; e bile
 • a ngwadišitše dathapeising ya Kgoro ya Merero ya Selegae goba a ngwadišitše Dathapeising ya Setheo ya ditšhelete tša thušo tša leago se se nago le mokgwa wo o kgethegilego wo o kgonago go lemoga palo ya batho bao ba se nago dipukwana tša boitsebišo; ebile a le
 • magareng ga mengwaga ye 18 le ye 60; e bile
 • gabjale a dula mellwaneng ya Afrika Borwa;
 • gape a se dule mo setheong se se thušwago goba se thekgwago

ke mmušo ka mašeleng;

 • e sego go gana go amogela ka mo go sa kwagalego mešomo goba dibaka tša thuto;
 • o swanetše go ba le maswanedi a dinyakwa tša go se kgone go iphediša; iphediša; le
 • Ga a na maswanedi a ditšhelete tša thušo ya leago yena ka noši

mabapi le sephetho

 • Bašomi ba kantorong ya selegae ba tla go eletša mabapi le tshepedišo ye e swanetšego go latelwa.

Naa o dira dikgopelo tša ditšhelete tša thušo ya leago kae?

 • O dira dikgopelo Ofising ya SASSA kgauswi

le moo o dulago;

 • Ge e le gore o tšofetše kudu goba o babja kudu go etela ofisi go dira kgopelo ya ditšhelete tša thušo, gona leloko la lapa goba mogwera a ka dira kgopelo legatong la gago ka lengwalo la go tšwa go mokgopedi leo le dumelelago kgopelo;
 • Foromo ya gago ya kgopelo e tla tlatšwa pele ga mohlankedi wa go tšwa SASSA ntlele le ge e dirilwe ka inthanete;
 • Ge kgopelo ya gago e tladitšwe (ge ditokomane ka moka tše di nyakegago di rometšwe) o tla fiwa rasiti goba nomoro ya tšhupetšo;
 • Dikgopelo tša Ditšhelete tša Thušo tša batšofadi, Ditšhelete tša Thušo tša thekgo ya Ngwana goba Ditšhelete tša Thušo tša thekgo ya tlhokomelo di ka dirwa ka inthanete mo go https://services.sassa. gov.za. gov.za
 • Boloka rasiti/nomoro ya tšhupetšo ka ge e le bjona fela bohlatse bja gore o dirile kgopelo;
 • Ga se wa swanela go lefa tšhelete ye itšego go dira kgopelo;
 • Ge e le gore kgopelo ya gago ga se ya dumelelwa ke SASSA, o swanetše go tsebišwa ka lengwalo gore ke ka lebaka la eng kgopelo ya gago e se ya atlega;
 • O na le tokelo ya go ya go dira boipiletšo

Letšatšikgwedi la Kgopelo yaDitšhelete tša thušo

Mabapi le kgopelo ya Ditšhelete tša thušo letšatšikgwedi la kgopelo ke ge ditokumente ka moka tšeo di hlokegago di rometšwe e bile di fihlelela ka botlalo dinyakwa tša SASSA.

Mabapi le Covid-19 SRD letšatšikgwedi leo ka lona kgopelo ye e feletšego ya Kimollo ya Leago ya Kgakanego ya Covid-19 e rometšwego, le tšewa e le letšatšikgwedi leo ka lona kgopelo e dirwago.

Letšatšikgwedi la Kabo ya Ditšhelete tša Thušo

Ge ditšhelete tša gago tša thušo ya leago

di dumeletšwe, o tla lefša go tloga ka tšatšikgwedi leo o dirilego dikgopelo ka lona ka ntle le ge o dirile kgopelo

ditšhelete tša thušo tša tlhokomelo ya bana ba ditšhuana. Ditšhelete tša thušo tša tlhokomelo ya bana ba ditšhuana di lefša go tloga ka letšatšikgwedi la taelo ya kgorotsheko.

GeKgopeloYaGagoYaTšheleteYa Thušo E Se Ya Atlega

O swanetše go tsebišwa ka lengwalo mabapi

le mabaka a go ganwa ga kgopelo ya ditšhelete tša thušo, gammogo le tokelo ya gago ya go dira boipiletšo kgahlanong le sephetho, ge o sa dumelelane le dipoelo.

MekgwayagoLefa

O na le tokelo ya go kgetha ka moo o ratago go amogela ditšhelete tša gago tša thušo ya leago ka gona, ka amogela ditšhelete tša gago tša thušo ya leago ka go lefelwa thwii ka akhaonteng ya gago ya panka.

Hlokomela: Ge e le gore o kgetha gore ditšhelete tša gago tša thušo ya leago di lefelwe ka akhaonteng ya gago, o tla kgopelwa go fa tumelelo ya tefelo yeo ka kgokagano ya elektroniki goba mokgwa ofe goba ofe wa kgokagano gomme o rometše tumelelo yeo Setheong. Ge moholegi a sa kgone go romela tumelelo thulaganyo ye

nngwe e swanetše go dirwa le Setheo

Go fegwa ga ditšhelete tša thušoMoholegi yo mongwe le yo mongwe wa ditšhelete tša thušo o na le maikarabelo a go tsebiša SASSA ka ga phetogo ye nngwe le ye nngwe ya maemo a gagwe ye e ka amago tšwelelopele ya ditšehelet tša thuso – go sa šetše gore ke phetogo ya aterese, phetogo ya maemo a lenyalo, phetogo ya maemo a ditšhelete, goba ngwana yo o amogelago ditšhelete tša thušo legatong la gagwe gagwe ga a sa le ka fase ga tlhokomelo ya gagwe. Dilo tše di latelago di ka feletša ka go fegwa ga tšhelete ya thušo ya leago:

 • Go fetoga ga mabaka (a ditšhelete le/ goba a tša kalafo);
 • Dipoelo tša tekodišišo;
 • Go palelwa ke go šomišana le rena ge ditšhelete tša thušo ya leago di lekodišišwa;
 • Go dira tiro ya bomenetša goba bofora.
 • Ge  ditšhelete  tša  thušo  ya  leago  di

dumeletšwe ka phošo.

 • Go palelwa ke go romela ditokomane tše di nyakegago tše di hlaelelago

Go bušetšwa ga ditšhelete tša thušo Ge ditšhelete tša thušo di ka fegwa ka baka la go palelwa ke go tšea ditšhelete tša thušo sebaka se se fetago dikgwedi tše 3 tša go latelelana, kgopelo e swanetše go dirwa mabapi le pušetšo ya ditšhelete tša thušo mo sebakeng

sa matšatši a 30 a go fegwa.

Mabakaamagoloaoadiragogore ditšheletetšathušodifelelwekegošoma

 • Ge moholegi goba mohlokomedi hlokofala;
 • Mabapi le ditšhelete tša thušo tša ngwana, ge ngwana a hlokofala;
 • Go amogelwa sehlongweng sa Mmušo;
 • Ge nako ya bogole bja nakwana e fedile;
 • Ge o se gona ka Repabliking; sebaka sa go

feta matšatši a 90.

 • Ge o felelwa ke nako ya go ba mofaladi.
 • Ge ngwana yo ditšhelete tša thušo ya leago di amogelwago legatong la gagwe a e ba le mengwaga ye 18;
 • Ge e le gore ditšhelete tša thušo ga di a tšewa

sebaka sa dikgwedi tše 3 tša go latelelana.

Ditekodišišo

O swanetše go tsebagatša moputso ofe goba ofe wo o o hwetšago ka nako yeo o dirago dikgopelo. Se se tla dira motheo wo e lego gore SASSA e tla tšea sephetho sa ge eba tšhelete ya gago ya thušo ya leago e tla swanelwa ke go lekodišišwa. O tla tsebišwa matšatši a 30

e sa le nako ka ga tšatšikgwedi la tekodišišo goba ka tšatšikgwedi leo setifikeiti sa bophelo se swanetšego go romelwa.

Diitifikeititša Bophelo

O ka kgopelwa go hlagiša setifikeiti sa bophelo bjalo ka bopaki bja bophelo. O tla tsebišwa pele ga nako ka ga dinyakwa. SASSA e ka dira segokanyi sa elektroniki le ditshepedišo tše dingwe go netefatša maemo a gago a go phela.

Hlokomela: Ga go motho yo a ka amogelago ditšhelete tša thušo le kimollo ya leago le kimollo ya leago ya kgakanego ka nako e tee. Mongwe le mongwe yo o amogelago kimollo ya leago ya kgakanego mola a letile tefo ya ditšhelete tša thušo tše di dumeletšwego o ya go kgopelwa go buša tšhelete ye e amogetšwego go thoma ka tefo ya mathomo ya ditšhelete tša thušo. Le ge go le bjalo, ge motho yo a amogelago ditšhelete tša thušo tša leago a amogetše kimollo ya leago ya kgakanego ka baka la masetlapelo, tšhelete yeo e ka se gogwe

Maikarabelo a Baholegi

Ke maikarabelo a batho bao ba holegago go tsebiša SASSA ka ga diphetogo tša maemo a bona le ka ga go kgona go iphediša ga bona. Ke maikarabelo a moholegi go hlokomela karata ya gagwe ya SASSA le go se utollele motho yo mongwe PIN. SASSA e ka se kgopele PIN dikamanong dife goba dife tša baholegi. leyo mali ayizukubuyiswa.

ethola isibonelelo sezenhlakahle ethole isibonelelo sokukhahlamezaka ngenxa yenhlekele, leyo mali ayizukubuyiswa.

Bomenetša

SASSA ga e kgotlelele ditiro tša bomenetša.

NaaTekoyagoBonageEbagao Kgone go Iphediša ke Eng

Mo Afrika Borwa Thušo ya Leago e laolwa ke diteko tša go bona gore ga o kgone go iphediša tšeo di rago gore SASSA e sekaseke letseno le letlotlo/dithoto tša motho yo a dirago dikgopelo tša thušo ya leago, go bona ge eba tšhelete ye motho yoo a e hwetšago e luyindlela yokunquma ukuthi ingabe umuntu uyafaneleka ka fase ga

tšhelete ye e beilwego.  Teko ye ya go bona

TekanyoyaLetlotloleLetseno

ge eba motho ga a kgone go iphediša ke tsela ya go bona ge eba motho o na le maswanedi a go hwetša tšhelete Teko ya go bona ge eba ga o kgone go iphediša e fapana go tloga go mohuta wa tšhelete ya thušo ya leago go ya go wo mongwe.

Hlokomela: Ditšhelete tša thušo ya leago ya batšofadi bagale ba ntwa le bogolofadi e lefelwa ka go theoga go ya ka bontši le bonyane bja letseno. go ra gore, ge o hwetša tšwele pele go hwetša letseno la praebete la godimo, o tla khwalifaya go hwetša phenšene ya tlaseukuthola ukusekelwa nguhulumeni okuncane.


01 Oktobere 202201Aprele 202301 Oktobere 2023
Tekanyoya letlotlo


Ditšheletetšathušotšabatšofadi,bogolelebagalebantwa


Motho yo a se nago molekaneR 1,247,400R 1,372,800R 1,379,400
Motho yo a nyetšwego/nyetšegoR 2,494,800R 2,745,600R 2,758,800
Tekanyoyaletsenolalapaka ngwaga


Ditšheletetšathušotšabatšofadi,bogolelebagalebantwa


Motho yo a se nago molekaneR 87,720R 96,840R 97,320
Motho yo a nyetšwego/nyetšegoR 175,440R 193,680R 194,640
Ditšheletetšathušotšayatlhokomeloya bana;


Hloka molekaneR 55,200R 60,000R61,200
Nyadilwe/nyetšeR 110,400R 120,000R122,400
Tlaleletšo ya Ditšhelete tša thušo tša Thekgo ya Bana (CSG)


Ditšheletetšathušotšatlhokomeloyabanaba
ditšhuana
Ga go Teko ya go se kgone go iphedišaGa go Teko ya go se kgone go iphedišaGa go Teko ya go se kgone go iphediša
Ditšheletetšathušotšangwanayoa godišwago


Motswadi/PCG: Hloka molekaneR 226,800R 249,600R 250,800
Motswadi/PCG: Nyadilwe/nyetšeR 453,600R 499,200R 501,600
Magomo a letseno a ditšhelete tša go se lekane go ya ka Covid-19 SRD ke R624, 00, gomme e ka fetoga nako le nako.

Bokaalo bja ditšhelete tša thušo bjalo ka ge go le bjalo kaAprele 2023

MohutawaDitšheletetša thušoOktobere2022Aprele 2023Oktobere2023
Ditšhelete tša thušo tša botšofadi (Ka fase ga mengwaga ye 75)R1 990R2 080R2 090
Ditšhelete tša thušo tša botšofadi (Ka godimo ga mengwaga ye 75)R2 010R2 100R2 110
Ditšhelete tša thušo tša bagale ba ntwaR2 010R2 100R2 110
Ditšhelete tša thušo tša bogolofadiR1 990R2 080R2 090
Ditšhelete tša thušo tša tlhokomelo ya banaR1 990R2 080R2 090
Ditšhelete tša thušo tša tlhokomelo ya bana ba ditšhuanaR1 070R1 120R1 130
Ditšhelete tša thušo tša tlhokomelo ya banaR480R500R510
Ditšhelete tša thušo tša tlhokomelo ya bana tša TlaleletšoR720R730R730
Ditšhelete tša thušo tša thekgo ya tlhokomeloR480R500R510
Kimollo ya Kgakanego ya tša Leago ya Covid-19R350R350R350

Leave a Reply