Wena Nesibonelelo sakho 

Isethulo

Usizo Lukahulumeni lokulwa nobubha (Social Assistance) liwukudluliswa kosizo ngendlela yezibonelelo (grants). Kusukela mhla zingu 01 Mbasa 2006 izibonelelo zika kahulumeni zikhokhwa i-South African Social Security Agency (SASSA) okuwuphiko luka hulumeni olubhekelele ukubhaliswa nokukhokhwa kwezibonelelo.

I-SASSA uPhiko lomphakathi ka-section 3A, egxile ekuqinisekeni ukuthi uhulumeni ukhokha isibonelelo esifanele, kumuntu ofanele, endaweni okuyoba lula kumuntu ukufinyelela kuyo, ngesikhathi esifanele. NJALO.

Izinhlobo zezibonelelo

 • Isibonelelo sabantu abadala
 • Esokukhubazeka
 • Esomakade ebona empini
 • Esezintandane
 • Esabantwana
 • Isibonelelo esinguchatha(grant in aid)
 • Isibonelelo sabasosizini(social relief)
 • Isibonelelo sezingane eziphila nokukhubazeka

Izimfanelo ezenza umuntu athole isibonelelo

Isibonelelo sabantu abadala

Umenzi wesicelo:

 • kumele abe yisakhamuzi saseNingizimu Afrika / isakhamuzi esihlezi unomphela kuleli
 • kumele abe yisakhamuzi eNingizimu Afrika;
 • Uma kungowesilisa kumele abe neminyaka engu 60 kuyaphezulu;
 • Uma kungowesifazane kumele abe neminyaka engu 60 kuyaphezulu;
 • futhi umlingani womshado kumele avumelane nemithetho yezidingo yesivivinyo salokho anakho;
 • akumele abe ngumuntu owondliwa noma osizwa yiNhlangano kaHulumeni;
 • akumele abe ngumuntu othola esinye isibonelelo esiqondene naye ngqo
 • Umazisi unamagabelo

Isibonelelo sabaphila nokukhubazeka

Umenzi wesicelo:

 • kumele abe yisakhamusi saseNingizimu Afrika / isakhamuzi esihlezi unomphela kuleli noma umbaleki;
 • kumele abe yisakhamuzi saseNingizimu Afrika;
 • Kumele ube neminyaka engu 18 kuya kwengu 59;
 • kumele ethule umbiko wabezokwelapha / wokuhlolwa kwempilo yakhe oqinisekisa ukukhubazeka anakho;
 • Ukuhlolwa kwezokwelashwa akumele kube ngaphezu kwezinyanga ezingu-3 kusukela osukwini lokwenziwa kwesicelo.
 • kanti nomlingani naye kumele ahlangabezane nalezi zidingo zesivivinyo salokho anakho;
 • akumele abe ondliwa noma enakekelwa yiNhlangano kaHulumeni;
 • akumele abe ethola esinye isiboneleo sikahulumeni sokumnakekela

Isibonelelo Somakad ebona empini

Umenzi wesicelo:

 • kumele abe yisakhamuzi saseNingizimu Afrika / isakhamuzi esihlezi unomphela
 • kumele abe eyisakhamuzi esihlala eNingizimu Afrika;
 • kumele abe neminyaka engu-60 nangaphezulu noma abe ngokhubazekile;
 • kumele abe ngowalwa eMpini Yezwe Yesibili noma eMpini yaseKorea;
 • umlingani naye kumelwe ahlangabezane nezidingo zesivivinyo salokho anakho;
 • akumele abe wondliwa noma enakekelwa yiNhlangano kaHulumeni; futhi
 • akumele abe ethola esinye isibonelelo sikaHulumeni sokumnakekela

Isibonelelo Sezintandane

 • umenzi wesicelo nomntwana kumele babe yizakhamuzi zaseNingizimu Afrika;
 • isinqumo senkantolo esibonisa isimo sokunakekelwa ngusingamzali;
 • usingamzali kumele abe yisakhamuzi saseNingizimu Afrika, isakhamuzi esihlezi unomphela noma umbaleki.
 • Umntwana kumele ahlale ngaphansi kokunakekela kukasingamzali (osingamzali)
 • Umzali kumele alethe umazisi onamagalelo
 • Kumele ulethe isifiketi sokuzalwa somtwana

Isibonelelo sezingane eziphila nokukhubazeka (Care Dependancy Grant)

 • Umenzi wesicelo kumele abe yisakhamuzi saseNingizimu Afrika noma isakhamuzi esihlezi unomphela;
 • umenzi wesicelo nomntwana kumele babe yizakhamuzi zaseNingizimu Afrika;
 • ubudala bomntwana kumele bube ngaphansi kweminyaka engu-18;
 • kumele ethule umbiko wabezokwelapha/ wokuhlola impilo yakhe oqinisekisa ukuthi ukhubazeke kakhulu;
 • umenzi wesicelo nomlingane wakhe kumele bahlangabezane nezidingo zesivivinyo salokho anakho (ngaphandle kosingamzali);
 • ingane/izingane ezincike kwabathile akumele zibe ngabantu abanakekelwa unomphela eNhlanganweni kaHulumeni;

Okubalulekile: Umholo wosingamzali ngeke ufakwe ohlwini lwezimfanelo zokunqu-nyelwa ukuthola isiboneleo (means test).

Isibonelelo sabantwana

 • umnakekeli oyinhloko kumele kube yisakhamuzi saseNingizimu Afrika noma isakhamuzi esihlezi unomphela kuleli;
 • bobabili umenzi wesicelo nomntwana kumele babe ngabahlali eNingizimu Afrika;
 • umenzi wesicelo kumele abe ngumnakekeli oyinhloko yengane/ yezingane ezithintekayo;
 • Ingane noma izingane kumele zizalwe usudlulile umhlaka 31 December 1993;
 • umenzi wesicelo nomlingani wakhe kumele bahlangabezane nezidingo zesivivinyo salokho anakho;
 • isicelo asinakwenzelwa abantwana abangaphezu kwabayisithupha abangebona abazalwa ngumzali
 • Umntwana akumele abe enakekelwa yinhlangano kahulumeni.
 • kumele kuqapheleke ukuthi inhloso ngqangi yesibonelelo sabantwana ukuqiniseki ukuthi abantwana baya esikoleni, ngakhoke kuwumbandela ukuthi abantwana abane-minyaka ephakathi kuka 7 kuya ku 18 balethe futhi baveze ubufakazi bokuthi bayaya esikoleni (iriphothi)

Isiboneleloesinguchatha (Grant-in-aid)

 • Umenzi wesicelo kumele abe ethola isibonelelo sabantu abadala,esokukhu-bazeka noma esomakade ebona empini , futhi kudingeka abe enakekelwa ngoku-gcwele ngumuntu othile kuye ngoku khubazeka kwakhe ngokomzimba noma ngokwengqondo;
 • akumele abe enakekelwa yinhlangano ethola ukuxhaswa nguMbuso ukuze kunakekelwe/kuhlaliswe lowo mtholi wesibonelelo;

Isiqinisekiso Sikamazisi

Abenzi bezicelo abangenawo Umazisi onama-gabelo anezinombolo ezingu-13, noma isitifiketi sokuzalwa kubantwana ababanda-kanyekayo esicelweni basengasenza isicelo sesbonelelo. Sicela uthole ukwaziswa ehhovisi eliseduze nawe lakwa-SASSA ngezinye izincwadi ezamukelekayo zezicelo zezibonelelo.

Usenza Kuphi Isicelo sesibonelelo?

 • Wenza isicelo ehhovisi le-SASSA eliseduze nalapho uhlala khona;
 • Uma usumdala kakhulu noma ungeke ukwazi ukuya ehhovisi ukuyokwenza isicelo ngenxa yokugula, ilungu lomndeni noma umngane angakwenzela isicelo;
 • Ifomu lakho lokwenza isicelo liyogcwaliswa phambi kwamabhalane wakwa-SASSA;
 • Lapho isicelo sakho sesigcwalisiwe uzonikezwa irisidi;
 • Gcina leli risidi – liyisiqinisekiso okuwukuphela kwaso onaso sokwenziwa kwesicelo;
 • Ayikho imali ekhokhwayo uma ubhalisa umxhaso;
 • Uma isicelo sakho singaphumelelanga, kumele waziswe ngokubhalelwa ukuthi kungani isicelo sakho singazange siphumelele;
 • Uma unganelisekile ngomphumela wesicelo sakho, unelungelo lokucela i-SASSA ukuba isibuyekeze isinqumo sokungaphumeleli kwesicelo sakho zingakapheli izinsuku ezingu 90 uthole umphumela. Uma isicelo sakho singakwenelisanga ngisho usufake isicelo sokubuyekezwa, Unelungelo lokusidlulisela KuNgqongqoshe kazwelonke woMnyango wokuthuthukiswa Komphakathi.

Usuku Lokukhokhwa Kwezibonelelo

Uma isicelo sakho siphumelelile, uzokho-khelwa kusukela osukwini owafaka ngalo isicelo. Kepha uma ufake isicelo sesibonelelo sezintandane uzokhokhelwa kusukela ngosuku inkantolo eyaganyazwa ngalo isicelo sokuba usungumzali.

Uma Isicelo Sakho Singaphumelelanga

Uma isicelo sakho singaphumelelanga kumele waziswe ngokubhalelwa izizathu eziholele ekungaphumelelini kwesicelo sakho. Unelungelo lokufaka isicelo soku-buyekezwa komphumela wesicelo sakho kanye nelungelo lokudlulisela isicelo sakho Kungqonqoshe kazwelonke woMnyango Wokuthuthukiswa Komphakathi.

Izindlela Zokukhokhelwa

Uma isicelo sakho siphumelela uzonikezwa ikhadi lokuhola lakwa SASSA lelikhadi ukwazi ukulisebenzisa ukothola isibonelelo sakho.Unga tholaisibonelelo sakho ngalezi zindlela ezilandelayo:

 • Ngokukhokhelwa ukheshi ezindaweni zokukhokhelwa ezikhethiwe
 • Ngamabhange ahlanganisa ne-Postbank
 • Ngezinhlangano ezithileOkubalulekile: Uma ungakwazi ukuzozilandela mathupha imali, ungase ukhethe ozokumela ukuba azokulandela.

Ukunqanyulwa kwesibonelelo

Kungase kwenzeke lokhu okulandelayo lapho kumiswa isibonelelo:

 • ukushintsha kwezimo (ezezimali noma ezokwelashwa);
 • umphumela wohlaziyo;
 • ukwehluleka ukubambisana nophiko lwezibonelelo lapho isibonelelo sihlaziywa;
 • ukwenza isenzo sokukhohlisa noma ubugebengu
 • Lapho isicelo savunywa khona kungafanele

Ukuvuselelwa Kwesibonelelo

Uma kwenzekile isibonelelo sakho sanqa-nyulwa kumele ufake isicelo sokusivuse-lela zingakuphel.Izinsuka ezingu -90 kusukela ngosuku esanqanyulwu ngalo.

Izizathu Ezinqala Zokunqanyulwa Kwesibonelelo

 • ukufa;
 • ukuyonakekelwa yiNhlangano kaHulumeni;
 • uma imali ingalandwa izinyanga ezintathu (3) zilandelana;
 • uma inkathi yokukhubazeka kwesikhashana iphela;
 • ungekho eRiphabhuliki;
 • Uma uyeka ukuba ngumbaleki eNingizimu Afrika(umxhaso wokukhubazeka nowezingane ezinakekelwa ngosingamzali kuphela)

Ukuhlaziya

Kumele wazise nganoma yimuphi umholo owutholayo lapho wenza isicelo. Lokhu kuzokwakha isisekelo i-SASSA ezonquma ngaso ukuthi umxhaso wakho uhlaziywe yini noma cha. Uzokwaziswa ezinyangeni ezintathu (3) kusengaphambili ngosuku lokuhlaziywa noma usuku ukumele kuzoqinisekiswa ukuthi usaphila ngempela.

Isiqinisekiso sokuthi usaphila(Life certification)

Uma kukhona okuholelayo noma uhola ngaphandle kokusebenzisa isithupha esikhungweni kumele uvakashele amahhovisi akwa-SASSA ukuqinisekisa ukuthi ngempela usaphila. Lokhu kumele ukwenze kanye ngonyaka. Sizokwazisa ukuthi kumele uze nini emahhovisini ethu.

Isiboneleo sabasosizini (Social Relief of Distress)

Isiboneleo sabasosizini okwesikhashana loluhlelo oluhloselwa abantu abasezimweni ezinzima kakhulu kangangokuthi abakwazi ukuhlangabezana nezidingo eziyisisekelo zokunakekelwa kwemindeni yabo.Izibonelelo zabasosizini ikhokhelwa izakhamuzi zase-Ningizimu Afrika noma izakhamuzi ezihlezi unomphela kuleli, abangenazo izidingo ezanele zokuhlangabezana nezidingo noma ezengeziwe kulezi ezilandelayo:

 • Umenzi wesicelo ulindele ukugunyazwa kwesicelo sakhe;
 • Umenzi wesicelo utholakale engaphilile ngokwezokwelashwa ukuba enze umsebenzi wokuziphilisa inkathi engaphansi kwezinyanga ezingu-6;
 • Akukho sondlo asitholayo esivela kumzali, ingane noma umlingane obophekile ngokomthetho ukuba akhokhe isondlo, futhi kuye kwanikezwa isiqinisekiso sokuthi imizamo yokusithola leso sondlo ayizange iphumelele;
 • Umondli usashona futhi isicelo senziwe phakathi nezinyanga ezintathu kusukela osukwini lokufa kwakhe;
 • Umondli womndeni walowo muntu uye wayiswa enhlanganweni ethile ekhokhelwa ngumbuso (ijele, isibhedlela sabagula ngengqondo, ikhaya lombuso elinakekela asebekhulile noma isikhungo sezokwelashwa)
 • Umenzi wesicelo uye wakhinyabezwa yinhlekelele njengoba kuchazwe eMthethweni Wokuphathwa Kwezinhlekelele, ka-2002
 • Akukho lusizo umuntu aluthola kunoma iyiphi inhlangano, noma
 • Ukwenqatshwa kwesicelo sesibonelelo sokubonelelwa kwabasosizini kuzobangela ubunzima obungaphezu kokwenza.

Isikhathi esibekelwe isibonelelo sabasosizini

isibonelelo sabasosizini sikhishwa nyanga zonke inkathi engengaphezu kwezinyanga ezintathu (3). Kungase kube khona ukwandiswa kwale nkathi ngezinye izinyanga ezintathu (3) ezimweni ezingavamile.

Okubalulekile: Akukho muntu othola isibonelelo sikahulumeni ongase athole isibonelelo sabasosizini ngesikhathi esifanayo. Noma ngubani othola zombili izibonelelo/ izimpesheni, ekahulumeni neyokubonelelwa kwabasosizini kumele abuyisele impesheni yokubonelelwa kwaba-sosizini ayitholile. Lena ingase idonswe emuholweni azowukhokhelwa ngokulandelayo.Njengo mtholi wesibonelelo ulindeleke ukugcina i SASSA yazi ngezinguquko ezimweni zakho zempilo kanye nokushintsha kwekheli.

Indlela yokuziphatha yomtholi wesibonelelo

Kuwumbandela ukuthi umtholi wesibonelelo azise i-SASSA ngoshintsho esinweni sakhe sempilo nesezimali. kuphoqelekile ukuthi umtholi wesibonelelo asukumele phezulu uma kunezincwadi ezicela ukuba enze okuthile mayelana nesibonelelo sakhe.

Ukukhwabanisa

I-SASSA ayizibekezeleli nhlobo izenzo zokukhwabanisa.

Siyini Isivivinyo Salokho Umuntu Anakho noma Akuholayo

ENingizimu Afrika izibonelelo zikahulumeni ihambisana nesivivinyo salokho umuntu anakho okusho ukuthi i-SASSA ihlola umholo nempahla yomuntu owenza isicelo sesibonelelo ukuze athole ukuthi lezo zinto zalowo muntu zingaphansi kwesilinganiso esinqunyiwe yini. Lokhu kusho ukuthi isivivinyo siyindlela yoku-nquma ukuthi lowo muntu uyakufanelekela yini ukuthola isibonelelo njengoba i isibonelelo sihlo-selwe kuphela labo bantu abadla imbuya ngothi. Isivivinyo salokho umuntu anakho siyahlukahluka kuye ngesibonelelo.

Qaphela: Inani lezibonelelo zobudala, omakadebona empini nabaphila nokukhubazeka alifani. Uma kukhona enye imali oyithola eceleni inani lesibonelelo okumele usithole lizoncipha.

Leave a Reply